Här är Lon­dons förs­ta kap­sel­ho­tell

Resa - - VÄLKOMMEN! - www.st-christop­hers.co.uk (AL)

Det kan va­ra svårt att ­hit­ta bil­ligt bo­en­de i den så po­pu­lä­ra tu­rist­sta­den Lon­don. Men nu har sta­den fått sitt förs­ta kap­sel­ho­tell för bud­getre­se­nä­rer. På vand­rar­hem­met St Christop­her’s Inn vid Lon­don Bridge kos­tar en sov­plats cir­ka 215 kro­nor per natt. Men det är ing­et för den som li­der av klaust­ro­fo­bi, kaps­lar­na rym­mer näm­li­gen ba­ra en madrass och ing­et an­nat. Men lä­get med pro­me­na­dav­stånd till Lon­don Eye och Bo­rough Mar­ket kanske väger upp för bris­ten av ut­rym­me. Kap­sell­ho­tell har länge va­rit po­pu­lärt i Ja­pan. På se­na­re tid har kon­cep­tet spri­dit sig väs­terut och lik­nan­de ho­tell finns bland an­nat på Is­land och i Bel­gi­en – och nu även i Lon­don. To­talt finns det 26 sov­plat­ser på St Christop­her’s Inn. Var­je kap­sel har en gar­din för att skyd­da mot in­syn, dess­utom så får gäs­ter­na varsitt par öron­prop­par gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.