Nyc­keln till Pro­vence

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text: Lot­tie Knut­son Foto: Lot­tie Knut­son och Ul­la Dahlqvist

Pro­vence

är li­ka med ­par­fy­me­ra­de dof­ter, för­höj­da ­syd­frans­ka ­sma­ker och ett ­dar­ran­de sol­ljus!

­La­ven­del, ­ör­ter och and­ra ­grö­dor bå­de od­las och ­väx­er vilt ­ut­med vand­rings­le­der­na. De många små­ska­li­ga ­pro­du­cen­ter­na blir ­na­tur­li­ga stopp ­ge­nom ­mat­land­ska­pet och på kväl­lar­na ­för­äd­las ­rå­va­ror­na på ­bykro­gar och Miche­lin­­­re­stau­rang­er.

Häng med på en lilaskim­ran­de ­gour­metvand­ring för al­la sin­nen.

Ti­den stan­nar. Pla­ne­ter­na står i ex­akt rätt po­si­tion. Jor­den har slu­tat snur­ra. El­ler så är det ba­ra ett ögon­blick av hän­fö­rel­se; ett djupt an­de­tag mitt i ett pro­ven­calskt la­ven­del­fält. Men det känns be­ru­san­de. Ja vi är rent av höga. Höga på la­ven­del.

Runt de snör­rä­ta ra­der­na sur­rar en mil­jon ho­nungs­bin. Tio mil­jo­ner li­la doft­pa­ket sva­jar på långa skaft. Om någ­ra da­gar är al­la plan­tor skör­da­de. Obarm­här­tigt. Ba­ra nå­gon de­ci­me­ter läm­nas kvar från ro­ten. Men än ly­ser man­ches­ter-kul­lar­na la­ven­del­li­la. Än spe­lar ci­ka­dor­na och him­len väl­ver sig över oss.

La­ven­del­dof­ten blan­dar sig med vilt­väx­an­de tim­jan och ros­ma­rin. Någ­ra steg bort sväl­ler vindru­vor­na till näs­ta års rosé. Yt­ter­li­ga­re en gård bort ska­pas kall­pres­sad jung­fru­ol­ja. En tupp gal i fjär­ran. Just då vill ing­en tän­ka på att det hög­ljud­da dju­ret kanske ser­ve­ras till kväl­len, med ett glas Cô­tes du Rhô­ne från grann­re­gi­o­nen.

SYDFRANKRIKE ÄR SJÄL­VA sin­ne­bil­den av det go­da li­vet i form av mat och dryck. Det kom­bi­ne­ras dess­utom för­näm­ligt med en rad be­röm­da vand­rings­le­der som Gran­de Ran­don­né­ee, GR97 och GR9 i Lu­be­ron­da­len. GR4 kal­las ”Le Pro­ven­cal” och sträc­ker sig från Gras­se över la­ven­del­fäl­ten på Va­len­so­le-pla­tån, än­da bort till Mont Ven­toux.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.