Pro­vence, Frank­ri­ke

Resa - - PROVENCE -

Så re­ser du hit:

Till som­ma­ren bör­jar SAS fly­ga till Tou­lon från Kö­pen­hamn, an­nars är tur­tät­he­ten hög till Nice med SAS och ­Nor­wegi­an från Ar­lan­da. q www.sas.se

Bäs­ta ti­den att åka hit:

April–ok­to­ber, men det mil­da kli­ma­tet gör att ­Pro­vence fun­ge­rar året runt. La­ven­deln blom­mar från slu­tet av ju­ni och skör­das of­tast runt na­tio­nal­da­gen, 14 ju­li. Und­vik au­gusti. q www.rou­tes-la­van­de.com q www.mu­see­de­lala­van­de.com

Va­lu­ta:

Eu­ro = runt 10 kro­nor. Pris­ni­vån är som i Sve­ri­ge, men bra mat och dryck hål­ler bätt­re pri­ser.

Så tar du dig runt:

Hyr­bil på flyg­plat­sen, au­to­mat­väx­lad om så öns­kas. Se­dan vand­rar, cyklar och ibland ri­der be­sö­ka­ren med för­del mel­lan by­ar­na och på vand­rings­le­der­na Gran­de Ran­don­née, GR.

Här bor du:

Sydfrankrike bju­der på al­la pris­klas­ser och bo­en­den, från lyx­vil­lor till så kal�la­de cham­bres d’hô­tes, hy­res­rum hos lo­kal­bor­na. q www.tou­ris­me­paca.fr

Här äter du:

Bätt­re kro­gar har sä­songs­an­pas­sa­de me­ny­er med så myc­ket lo­kal­pro­du­ce­ra­de rå­va­ror som möj­ligt. Sök ef­ter Gui­de Miche­lins re­kom­men­de­rar kro­gar via nä­tet. Ho­tel­len ser­ve­rar of­ta ru­stik och bra mat. q www.vi­a­miche­lin.com

Bra att ve­ta:

Det finns all­tid en lo­kal pro­du­cent med gårds­för­sälj­ning i när­he­ten, sök till ex­em­pel på q www.ac­he­te­ra­la­sour­ce.com Mer in­for­ma­tion: q www.tou­ris­me­paca.fr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.