Dyk idet sto­ra blå

En vac­ker strand och en tupp­lur i häng­mat­tan i all ära – har du rest 1 000 mil hem­i­från mås­te du pas­sa på att se dig om­kring även un­der ytan. Än finns det gott om fris­ka ­ko­rall­rev med så många ­sor­ters fis­kar och sköld­pad­dor att du näs­tan blir blasé. Vi

Resa - - PROVENCE - Text: Anna Flem­mert Foto: Thinkstock

När mo­torn tyst­nar drar jag på mig våt­dräk­ten och ju­ste­rar dyk­mas­ken. In­struk­tö­ren fal­ler bak­läng­es från re­ling­en och för­svin­ner i ett hav av fra­san­de bubb­lor. Jag föl­jer ef­ter.

Vi sjun­ker sak­ta ge­nom ett oänd­ligt blått uni­ver­sum. Gli­der in i en värld full av sa­go­vä­sen. Det är som att ba­da i ett full­prop­pat akva­ri­um, så myc­ket fisk finns det.

Si­pa­dan är en säll­synt pa­ra­di­sö i Ma­lay­sia med tjoc­ka skär­vor vit sand, svagt lu­tan­de ko­kospal­mer och det kla­ras­te vat­ten som går att upp­bringa. En plats där ha­vet fort­fa­ran­de le­ver.

Ovan­för oss sim­mar så många bar­racu­dor att de lyc­kas bloc­ke­ra lju­set från so­len. Tur­ko­sa sjö­häs­tar med rö­da pric­kar ki­kar ut ur ko­ral­ler. Drak­fis­kar fladd­rar som fjä­ri­lar. Tre sköld­pad­dor svä­var över den fra­si­ga rev­kan­ten. Li­te läng­re bort upp­täc­ker vi fy­ra till. VAD DU ÄN VILL SE un­der ytan, så finns det här. 3 000 oli­ka fiskarar­ter i al­la fär­ger, for­mer och stor­le­kar. 13 oli­ka sor­ters del­fi­ner, va­lar och harm­lö­sa ha­jar. 300 sor­ters fris­ka ko­ral­ler. Dess­utom fy­ra av värl­dens sju ar­ter av havs­sköld­pad­dor. Bå­ten ser ut att svä­va när vi fort­sät­ter till nor­ra si­dan av Si­pa­dan. Jag lig­ger längst fram, blic­kar ut och an­das in. Drar en hand ge­nom de var­ma vå­gor­na och spa­nar ner på bloms­ter­mat­tor som blän­ker i li­la och eldrött.

And­ra dy­ket. Vi för­svin­ner ner i ett mjukt dis av spre­tan­de sol­strå­lar. Ko­ral­ler­na är så tä­ta att de tycks be­stå av en en­da växt som täc­ker den stu­pan­de klipp­si­dan. Långt bort hörs en av­läg­sen ljud­mat­ta. Det spra­kar och knast­rar.

Vi gli­der över un­der­vat­tens­säng­ar där bläck­fis­kar göm­mer sig bland växt­mas­sor­na. Föl­jer hå­lig­he­ter där ilsk­na muränor stic­ker ut huvudet och vä­ser. En blås­fisk fyl­ler upp sig till en tag­gig bal­long och snart är vi in­stäng­da i en tun­nel av blixt­snab­ba ton­fis­kar som dund­rar för­bi i vad som känns som 200 kilo­me­ter i tim­men.

Ha­vet an­das, pul­se­rar. Min själ får ro. Jag me­di­te­rar i takt med det spra­kan­de bru­set. Nju­ter av still­he­ten och de fladd­ran­de fe­nor­na. VI BLIR KVAR runt Si­pa­dan i fle­ra tim­mar och dy­ker längs väg­gar av väl­må­en­de ko­ral­ler. Plöts­ligt gnist­rar en skug­ga till i pe­ri­fe­rin. In­struk­tö­ren pe­kar rakt ut i ing­en­stans. Jag ki­sar och an­das. Ad­re­na­li­net bör­jar pum­pa. Fem gi­gan­tis­ka djä­vuls­roc­kor bry­ter sig ut ur mörk­ret och sim­mar rakt mot oss. De är sto­ra, men ofar­li­ga. De ga­par så stort att man kan se rakt ner i mag­säc­ken på dem. Ett par minuter se­na­re är de bor­ta. På Si­pa­dan job­bar någ­ra av Ma­lay­si­as främs­ta mil­jö­hjäl­tar, som käm­par för att be­va­ra ha­vets flo­ra och fau­na. Ön är obe­bodd se­dan 2002 – det ma­ri­na li­vet mås­te skyd­das. Där­e­mot är det en­kelt och bil­ligt att slå lä­ger på gran­nön Ma­bul, som har bun­ga­lo­wer på stran­den från 225 kro­nor per natt. Där veck­lar vi ut vå­ra vin­ter­ste­la krop­par på en bryg­ga som lig­ger och gup­par i ha­vet. Nå­gon­stans här, i en spar­sma­kad men ren hyd­da, tar en vec­ka av to­tal eu­fo­ri vid. Vi vak­nar till lju­det av apor som rass­lar på ta­ket. Går tre me­ter från säng­en till vat­ten­bry­net. Luf­ten dall­rar strax över det be­hag­li­ga 30-gra­ders­strec­ket och vatt­net är näs­tan li­ka varmt.

DET ÄR SVÅRT att kän­na sig be­svi­ken över någon­ting. Land­ska­pet är så re­sebro­schyr­vac­kert att det känns overk­ligt och da­gar­na pas­se­rar lång­samt ut­an att vi gör så myc­ket an­nat än ba­dar. Man kan lig­ga i och snork­la i fle­ra tim­mar vid hus­re­vet ut­an att bli uttrå­kad.

Vi fly­ter på rygg, fa­sci­ne­ras av jät­tesköld­pad­dor­nas buck­li­ga skal och sim­mar med kiwi­grö­na fis­kar som är så upp­tag­na med att äta att de knappt bryr sig om vår ex­istens. Vi tit­tar på va­ra­ner, pra­tar med gran­nar och ke­lar med kat­ter, som tycks fyl­la si­na da­gar med un­ge­fär li­ka myc­ket sub­stans som vi. Var­je dag går bå­tar ut till Si­pa­dan för den som vill.

So­ver gör vi ock­så – he­la tio tim­mar om dyg­net. Det lär fin­nas en bar nå­gon­stans i när­he­ten, men att gå dit känns li­ka främ­man­de som att ba­da i pool. Det vi kom­mit hit för finns ju över­allt – från mor­gon­pro­me­na­der­na i vat­ten­bry­net, båt­tu­rer­na och dyk- och snork­lings­ut­flyk­ter­na till den dag­li­ga sim­tu­ren i sol­ned­gång­en.

På Si­pa­dan ­job­bar någ­ra av Ma­lay­si­as ­främs­ta mil­jö­hjäl­tar, som käm­par för att be­va­ra ha­vets flo­ra och fau­na

När du dy­ker har du all­tid säll­skap av en ”bud­dy”, en per­son som finns vid din si­da un­der dy­ket, så att ni kan hål­la ett ex­tra öga på varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.