In­do­ne­si­en

Resa - - PROVENCE -

Ra­ja Am­pat – jor­dens bäs­ta dyk­pa­ra­dis

Det när­mas­te en to­tal dykupp­le­vel­se man kan kom­ma. Ra­ja Am­pat i öst­li­gas­te In­do­ne­si­en har fler sor­ters ko­ral­ler, fis­kar och un­der­vat­tens­djur än nå­gon an­nan plats i värl­den. För tio år se­dan fanns det i prin­cip ba­ra svin­dy­ra dykan­lägg­ning­ar här. Då be­ta­la­de vi 15 000 kro­nor per per­son för en vec­kas bo­en­de med hel­pen­sion. Nu­me­ra kan du bo i pris­vär­da och eko­vän­li­ga ho­mestays och kö­pa till snork­ling el­ler dyk­ning om du vill.

Så åker du hit:

Låg­pris­flyg från Ku­a­la Lum­pur, Jakar­ta el­ler Ba­li till So­rong i öst­ra In­do­ne­si­en med mel­lan­land­ning på ex­em­pel­vis Su­lawesi. Från ham­nen i So­rong går fär­jor till ön Wai­geo i Ra­ja Am­pat på två tim­mar. Bo­kar du bo­en­de blir du an­ting­en upploc­kad vid flyg­plat­sen i So­rong el­ler i ham­nen på Wai­geo. PRIS: Po­pu­lä­ra ho­mestays som Byuk Beya Ho­mestay el­ler Yen­ka­rom Ho­mestay kos­tar 210 kro­nor per per­son och natt. Då bor du i en en­kel bun­ga­low på stran­den.

Ko­mo­do – va­ra­ner och ko­ral­ler i en ­ljuv­lig kom­bo

Na­tio­nal­par­ken Ko­mo­do är ett fan­tas­tiskt al­ter­na­tiv till Ba­li med tre öar, som är så uni­ka att de klas­sas som världs­arv av Une­sco. Här le­ver in­te ba­ra värl­dens ­störs­ta le­van­de öd­la, ko­mo­do­va­ra­nen, ut­an ock­så drygt 1 100 fiskar­ter och 250 oli­ka sor­ters ko­ral­ler. Att Ko­mo­do är ett bi­o­sfär­re­ser­vat blir up­pen­bart så fort du tar på dig cy­klo­pen. Dyk­plat­ser­na är helt be­ro­en­de­fram­kal­lan­de och de er­far­na gui­der­na vet hur man han­te­rar ström­mar­na. Mas­sor av roc­kor, så många sköld­pad­dor att det är svårt att räk­na och – om du tar tur – harm­lö­sa ham­mar­ha­jar

Så åker du hit:

Ta låg­pris­fly­get från Ba­li till La­bu­an Ba­jo, som är Ko­mo­dos hu­vud­ort, på en tim­me för cir­ka 700 kro­nor tur och re­tur. Där finns bo­en­de i al­la priska­te­go­ri­er och mäng­der med dyk- och snork­lingsar­ran­gö­rer. PRIS:

Dagstur med båt till Ko­mo­do in­klu­si­ve tre dyk kos­tar cir­ka 950 kro­nor. Det ny­öpp­na­de ”bå­tel­let” Le Pi­ra­te Bo­a­tel i La­bu­an Ba­jo har bli­vit en rik­tig snackis och er­bju­der rum som le­der di­rekt ut till en blå la­gun för cir­ka 400 kro­nor nat­ten.

SKIPPA: Ba­li

Visst är det en fan­tas­tisk ö, men när det gäl­ler dyk­ning och snork­ling har Ba­li in­te myc­ket att er­bju­da om man jäm­för med oex­plo­a­te­ra­de gran­nö­ar som Ko­mo­do och Flo­res. Vatt­net är på många håll smut­sigt och har då­lig sikt.

På Ra­ja Am­pat finns många ho­mestays i fan­tas­tis­ka mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.