Filip­pi­ner­na

Resa - - PROVENCE -

Tub­ba­ta­ha­re­vet – oänd­li­ga atol­ler

Tub­ba­ta­ha­re­vets ma­rin­park ut­görs av två näst in­till oänd­li­ga atol­ler med 360 oli­ka sor­ters ko­ral­ler, 13 sor­ters va­lar och del­fi­ner, el­va sor­ters ha­jar och en ma­ka­lös mängd fis­kar och havs­sköld­pad­dor. Bäs­ta sät­tet att upp­le­va ma­rin­par­ken är via en li­ve­a­board, där du bor på bå­ten och dy­ker var­je dag. Des­sa bå­tar av­går från sta­den Pu­er­to Prin­ce­sa på pa­ra­dis­ön Pa­la­wan tre må­na­der om året, från mit­ten av mars till mit­ten av ju­ni. Då är sik­ten un­der ytan är his­nan­de 30–45 me­ter.

Så åker du hit:

Låg­pris­flyg till Pu­er­to Prin­ce­sa på Pa­la­wan av­går från Filip­pi­ner­nas hu­vud­stad Ma­ni­la. Pris cir­ka 500 kro­nor tur och re­tur med Air Asia.

PRIS: Li­ve­a­board med hel­pen­sion i sex da­gar kos­tar från 9 500 kro­nor. Snorkla­re be­ta­lar cir­ka 1 500 kro­nor per dag.

Ma­la­pa­scua – ha­jar i över­flöd

Det är i prin­cip omöj­ligt att slå ön Ma­la­pa­scua när det gäl­ler haj­dyk­ning. Här ser du så många oli­ka sor­ter att du knappt kan räk­na, men den häf­ti­gas­te sy­nen är den ex­tremt säll­syn­ta räv­ha­jen med sin långa gra­ci­ö­sa stjärt­fe­na. Snorkla­re blir in­te hel­ler be­svik­na. Bäs­ta snork­ling­en hit­tar du en bit ut­an­för ön och dit kom­mer du om du häng­er med på nå­gon av de ar­ran­ge­ra­de båt­tu­rer­na. Du kan ock­så räk­na med att se del­fi­ner, sköld­pad­dor, roc­kor och – om du vill – vrak.

Så åker du hit:

Ma­la­pa­scua lig­ger pre­cis norr om se­mesterön Ce­bu. Du fly­ger till Ce­bu från Ma­ni­la och tar bå­ten över på 30–60 minuter.

PRIS: Det finns fle­ra strand­ho­tell i oli­ka pris­klas­ser på ön, från cir­ka 300 kro­nor nat­ten. Snork­lings­tu­rer er­bjuds i al­la pris­klas­ser. Du kan ta Pa­di-dyk­cer­ti­fi­kat för runt 2 700 kro­nor.

Tub­ba­ta­ha­re­vets gam­la kon­troll­sta­tion lig­ger på en sand­bank mitt i ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.