Dyk­cer­ti­fi­kat – så fun­kar det

Resa - - PROVENCE -

För att få dy­ka krävs cer­ti­fi­kat. När du har ett så­dant kan du dy­ka över­allt i värl­den.

Att gå en dyk­ut­bild­ning i Asi­en kos­tar cir­ka 2 500–3 500 kro­nor. Du be­hö­ver i re­gel av­sät­ta tre hel­da­gar. Of­tast in­går ut­rust­ning, kurslit­te­ra­tur, tre dyk och un­der­vis­ning av en pro­fes­sio­nell in­struk­tör. Ut­bild­ning­en bör­jar med te­o­re­tis­ka prov och fort­sät­ter med prak­tis­ka test un­der ytan.

Ef­ter ge­nom­förd och god­känd kurs får du ett dyk­cer­ti­fi­kat som tillå­ter dyk­ning till ett maxdjup av 18 me­ter. Vill du dy­ka dju­pa­re mås­te du gå fort­sätt­nings­kur­sen som he­ter ”Ad­van­ced Open Wa­ter” som lå­ter dig gå ner till 30 me­ters djup.

Dub­bel­kol­la pri­ser och re­cen­sio­ner hos oli­ka arrangörer och välj en dyk­sko­la som är li­cen­si­e­rad av den världs­le­dan­de or­ga­ni­sa­tio­nen PA­DI. Det ga­ran­te­rar kva­li­tet och sä­ker­het.

Många dyk­sko­lor har en egen pool där du får gö­ra di­na förs­ta dyk. And­ra arrangörer lå­ter dig gö­ra di­na förs­ta dyk i ha­vet, men all­de­les in­till stran­den.

När du har fått ditt dyk­cer­ti­fi­kat be­ta­lar du van­ligt­vis för var­je dyk du vill gö­ra, van­ligt­vis två el­ler tre per dag. Pri­ser­na lig­ger på cir­ka 700–1 500 kro­nor för en hel­dag, be­ro­en­de på plats och an­tal dyk. Då in­går i re­gel lunch, båt­trans­fer och ut­rust­ning.

De fles­ta dyk sker i grupp till­sam­mans med en in­struk­tör, som pe­kar ut de mest ex­o­tis­ka fis­kar­na och ko­ral­ler­na. Du har dess­utom all­tid säll­skap av en för­ut­be­stämd ”bud­dy”, en per­son som finns vid din si­da un­der dy­ket, så att ni kan hål­la ett ex­tra öga på varand­ra.

Var no­ga med att läm­na re­ven som du fann dem. Rör ald­rig fis­kar el­ler sköld­pad­dor och se upp med fe­nor­na så att du in­te nud­dar ko­ral­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.