Sur­fa i Biscay­a­buk­ten

Resa - - PROVENCE - Häm­tat från Jo­han Sö­derlunds re­segui­de till San Se­bastián & Baski­ens by­ar och stä­der – ladda ner he­la gui­den på www.af­ton­bla­det.se/re­sa/re­segui­der

Bi­ar­ritz i frans­ka Baski­en

Den frans­ka At­lant­kus­tens stolt­het. För svens­kar är sta­den mest känd för sur­fing­en, men bad­tu­ris­ter har loc­kats hit i över 100 år till det som en gång ba­ra var ett li­tet fis­ke­lä­ger. Nu är Bi­ar­ritz en nö­jes­met­ro­pol med topp­kro­gar, fes­ti­va­ler och mäng­der av kul­tur. www.tou­ris­me.bi­ar­ritz.fr/en

Hos­segor i frans­ka Baski­en

Hos­segor lig­ger i syd­väst­ra Frank­ri­ke och är känt för si­na fi­na surfvå­gor, men den vid­sträck­ta och bre­da stran­den loc­kar även mäng­der av bad­tu­ris­ter. Här kan du hy­ra ett en­kelt strand­hus bland sand­dy­ner­na och le­va som en rik­tig sur­fa­re. Gil­lar du vand­ring el­ler cyk­ling ska du ta dig till om­rå­de­na kring sjön Lac d’hos­segor för en fan­tas­tisk na­turupp­le­vel­se. Är du här off-se­a­son i slu­tet av sep­tem­ber så får du in­te mis­sa den år­li­ga surf­proffs­täv­ling­en Quik­sil­ver Pro.

www.hos­segor.fr/en

St Je­an-de-luz i frans­ka Baski­en Ett per­fekt ut­flykts­mål från San Se­bastián el­ler Bi­ar­ritz. En helt un­der­bar strand. En my­sig by med bra shop­ping och här­lig pro­me­nad­fe­e­ling, som ock­så har bra surf­möj­lig­he­ter. Sta­den har en spän­nan­de histo­ria som in­of­fi­ci­ellt cent­rum för freds­upp­gö­rel­sen mel­lan Spa­ni­en och Frank­ri­ke år 1660. www.saint-je­an-de-luz.com/en

San Se­bastián i spans­ka Baski­en

På San Se­bastiáns öst­ra strand, Zur­ri­o­la, är det sur­far­na som re­ge­rar. På för­mid­da­gar­na, då vå­gor­na är som bäst, är stör­re de­len av buk­ten fylld av sur­fa­re. En lek­tion kos­tar från cir­ka 250 kr per tim­me. Du kan hy­ra surf­brä­dor från cir­ka 95 kr och våt­dräkt för cir­ka 50 kr i tim­men. Det finns fle­ra surf­sko­lor och hyr­stäl­len ut­med ga­tan Zur­ri­o­la läng stran­den. Pu­kas Surf Esko­la hyr ut bra ut­rust­ning. Av. Zur­ri­o­la 24. +34 943 320 068 san­se­basti­[email protected]­kas­sur­fe­sko­la.com [email protected]­kas­surf.com

Munda­ka i spans­ka Baski­en

Munda­ka är känt för si­na yp­per­li­ga surfvå­gor som ska­pas tack va­re den bre­da och grun­da flod­myn­ning­en ös­ter om byn. Hit loc­kas sur­fa­re från he­la värl­den för att sur­fa på Eu­ro­pas längs­ta våg­bryt­ning­ar. Du kan i prin­cip kor­sa den kilo­me­ter­långa flod­myn­ning­en på en en­da våg. Gi­vet­vis kan du ba­da och so­la ock­så! Lig­ger en tim­mes bil­re­sa nord­öst om Bil­bao. Buss­för­bin­del­se med Biz­ka­i­bus från Bil­bao.

www.biz­ka­ia.eus

Me­ra surf i spans­ka Baski­en

Mo­a­na Surf Hos­tel

Bo­ka surf­se­mes­ter – allt i ett – på idyl­lis­ka Mo­a­na. Vec­ko­pa­ket surf från cir­ka 2 750 kr. Bo­en­de, surf all in­clu­si­ve cir­ka 7 500 kr. Elort­za Au­zoa 5, Urdulz.

Bud­get-surf

Cam­ping­plat­sen Itx­a­spe er­bju­der tält­plats från cir­ka 100 kr nat­ten. Lig­ger vac­kert med havs­ut­sikt men du be­hö­ver bil för att ta dig till stran­den. www.cam­pingi­tx­a­spe.com/en

Sur­fut­flyk­ter

Go­ril­la Trip an­ord­nar tu­rer till strän­der­na bort­om ­tu­ris­ter och träng­sel. Pa­ket från cir­ka 300 kr per dag. +34 686 117 395 in­[email protected]­ril­la-trip.com

www.go­ril­la-trip.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.