Trä­nings­re­sa till Rho­dos:

Resa - - PROVENCE -

Re­san ar­ran­ge­ra­des av Vikt­klubb i sam­ar­be­te med Tui och Fe­a­tu­re­fa­mil­jen. Håll dig upp­da­te­rad för kom­man­de re­sor på Vikt­klubb.se.

Del­ta­gar­na bod­de på TUI Ma­gic Li­fe Plim­mi­ri, en re­sort pre­cis in­till stran­den där det finns ett stort ut­bud av ak­ti­vi­te­ter, poo­ler och un­der­håll­ning. I re­san ingick flyg­re­sa, bo­en­de, trans­fer, mat på fly­get, all in­clu­si­ve samt al­la trä­nings­pass och fö­re­läs­ning­ar. 12 495 kr för Vikt­klubbs med­lem­mar, an­nars 13 495 kr.

Med på re­san fanns, ut­ö­ver per­so­nal från Vikt­klubb, Tui och Fe­a­tu­re­fa­mil­jen, även trä­nings­ex­per­ter­na Lei­la Sö­der­holm och Mår­ten Nylén, dan­sa­ren Ce­ci­lia Ehr­ling Da­ner­mark och di­e­tis­ten Jo­se­fi­ne Jo­nas­son.

Fri­tids­re­sor, Apol­lo, Ving, He­re We Go, Go Acti­ve tra­vel med fle­ra an­ord­nar trä­nings­re­sor.

Mor­go­nyo­ga, bäs­ta star­ten på da­gen.

Ef­ter en hel dag full av ak­ti­vi­te­ter sma­kar det gott med mat.

Dag 3, späc­kat sche­ma var or­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.