Lång­sam stu­di­e­takt – på kort tid

Resa - - VÄLKOMMEN! - Malin Wi­ke­gård malin.wi­ke­gard@af­ton­bla­det. se

För en her­rans mas­sa år se­dan gick jag på må­lar­sko­la. I två år må­la­de, skulp­te­ra­de el­ler teck­na­de jag och mi­na konst­sko­le­kam­ra­ter ef­ter mo­dell. Var för­mid­dag stod vi i ring och stu­de­ra­de en kvin­nas el­ler en mans nak­na kropp. Vår fi­na lä­ra­re Anders för­kla­ra­de att såsom de i Ki­na stu­de­rar och må­lar bam­bu i tu­sen­tals tim­mar mås­te vi stu­de­ra män­ni­sko­krop­pen. Det är vårt sam­häl­les och vår kul­turs re­fe­rens­ram.

De vik­ti­ga or­den fick mig att fort­sät­ta gne­ta på även om det kän­des to­talt lön­löst, det blev ju lik­som ald­rig bra. Trots att min lä­ra­res po­äng var att re­sul­ta­tet kvit­tar, och att de är de tu­sen­tals tim­mar­na av stu­di­er som är gre­jen. Teck­ning­ar­na var in­te tänk­ta att spa­ras, det var ögats och han­dens sam­ar­be­te som skul­le job­bas in, men det var job­bigt att be­hö­va tit­ta på mål­ning­en el­ler teck­ning­en fram­för mig.

På fre­da­gar var det kro­ki, och till mi­na klas­si­sars sto­ra för­tjus­ning, of­ta den ex­tra snab­ba va­ri­an­ten. Fem­mi­nu­ters­teck­ning­ar el­ler än­nu vär­re en­mi­nuts­stu­di­er! Då bru­ka­de jag få pa­nik, jag hann in­te. Ibland smet jag, gick på bio i stäl­let (bi­o­gra­fen Grand fanns i sam­ma hus).

VIS­SA RESMÅL KAN tyc­kas läm­pa sig ex­tra bra för kor­ta stu­di­er. Stäl­len som Wrocław, Ljubl­ja­na och Bryg­ge är per­fek­ta week­end­stä­der som lå­ter sig snabb­skis­sas, me­dan and­ra, till ex­em­pel Pa­ris, tycks ta ett helt liv att stu­de­ra.

Nja, kanske det finns en viss san­ning i det­ta men fram­förallt är det svårt orätt­vist. Var­för skul­le det in­te ta år att ut­fors­ka Bryg­ge? Själv­klart gör det det!

Nä, jag har nog kom­mit fram till att jag in­te gil­lar snab­ba stu­di­er. I stäl­let en glad se­ri­eweek­end­re­se­när som gär­na åter­vän­der till sam­ma resmål och sam­ma mu­se­um el­ler bok­af­fär gång på gång. Fort­sätt­nings­stu­di­er kan vi kal­la det.

ETT SOM ÄR SÄ­KERT, det var in­te snab­ba fem­mi­nu­ters­teck­ning­ar som la grun­den till Miche­lang­e­los, Rap­haels, Ti­ti­ans och Bot­ti­cel­lis mäs­ter­verk i Flo­rens. Ota­li­ga tim­mar av stu­di­er har lagts ner för att be­mäst­ra kopp­ling­en mel­lan öga och hand.

Och, nu kan vi åka dit och stu­de­ra konst­skat­ter­na.

Om jag nå­gon gång skul­le få möj­lig­het att åter­vän­da dit kan jag sä­ga di­rekt: att jag skul­le sät­ta mig och gö­ra en snabb­skiss av ”Da­vid” el­ler ”Ve­nus fö­del­se”, ja det går fet­bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.