Him­melskt gott!

Resa - - LOTTIES VÄRLD -

FRÅ­GA: Hej! Min man an­ser sig ha sett och gjort allt. Han är stän­digt på jakt ef­ter sen­sa­tio­nel­la upp­le­vel­ser och är myc­ket in­tres­se­rad av mat och vin. Har du någ­ra för­slag in­för hans 50-års­dag?

Häls­ning­ar Frida B SVAR: Re­stau­rang­kon­cep­tet Din­ner in the Sky tur­ne­rar över värl­den se­dan 12 år och har be­sökt fler än 45 län­der. Själ­va grun­didén är för­stås helt ga­len: 22 mid­dags­gäs­ter svä­var 50 me­ter upp i luf­ten. På en platt­form som lyfts av en kran, nju­ter gäs­ter­na ut­sik­ten och smas­kar mat tilla­gad av lan­dets duk­ti­gas­te koc­kar.

Till gour­met­ma­ten ser­ve­ras cham­pagne och go­da vi­ner. Un­der som­ma­ren och fram till sep­tem­ber är det be­gyn­nel­sesta­den Brys­sel som hu­se­rat Din­ner in the Sky. Från sen­hös­ten och vin­tern be­söks Ma­lay­sia och Mex­i­co.

En av pro­dukt­ut­veck­ling­ar­na är San­ta in the Sky där re­nar och tom­tar har ad­de­rats. Kanske kan en så­dan mid­dag i kom­bi­na­tion med en mer still­sam sol­se­mes­ter och snork­ling va­ra ett al­ter­na­tiv in­för 50-års­da­gen? www. din­nerint­he­sky.com

Har du en frå­ga till Lot­tie in­för näs­ta tripp? Mej­la din frå­ga till re­[email protected]­ton­bla­det.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.