”From Rus­sia with lo­ve, I fly to you”

Resa - - RESPLANER -

Från den 29 ok­to­ber fly­ger Ae­roflot di­rekt från Gö­te­borg Land­vet­ter till Moskva. Det ger en be­tyd­ligt smi­di­ga­re re­sa för de cir­ka 8 000 år­li­ga re­se­nä­rer som hit­tills be­hövt mel­lan­lan­da på väg mel­lan Gö­te­borg och Moskva. Li­ka många rys­ka som svens­ka re­se­nä­rer fly­ger i dag mel­lan de två stä­der­na. Den rys­ka hu­vud­sta­den är nu knappt 2,5 tim­mars flyg­re­sa bort för väst­kust­bor­na.

Il l u st ra ti o n : G E T TY I M A G E S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.