Hack­ney, Dal­ston och ­Sto­ke Newing­ton

Resa - - 3 X ÖSTRA LONDON -

Så åker du hit

Till Sto­ke Newing­ton: Tun­nel­ba­na Victo­ria till Hig­h­bu­ry/is­ling­ton och sen Over­ground till Dal­ston/kings­land. Vill du i stäl­let till Hack­ney tar du Over­ground mot Hack­ney Cen­tral från Hig­h­bu­ry/is­ling­ton. El­ler ta Cen­tral Li­ne till Bethnal Green (för söd­ra Hack­ney).

Så här bor du

Ace Ho­tel

Tren­digt och hett som Ace är på al­la si­na des­ti­na­tio­ner i värl­den. Per­fekt lä­ge i skär­ning­en mel­lan och Hack­ney och Sho­re­dit­ch/brick La­ne-kvar­te­ren. Dub­bel­rum från 2 000 kro­nor. 100 Sho­re­dit­ch High St

www.ace­ho­tel.com/lon­don Re Sho­re­dit­ch Bra lä­ge med gångav­stånd ner till Sho­re­dit­ch och Hack­ney all­de­les runt­hör­net. Rum från tu­sen­lap­pen. Dub­bel­rum från 1 700 kro­nor. 419–437 Hack­ney Rd

www.ho­tels­ho­re­dit­ch.com

Airb­nb

Det är en­kelt att hit­ta bo­en­de via airb­nb. För runt tu­sen­lap­pen per natt kan du bo i lä­gen­het och kän­na dig som en rik­tig lo­kal­bo.

Här äter du

De här kvar­te­ren vi­sar verk­li­gen vil­ken un­der­bart mång­kul­tu­rell stad Lon­don är. Vi­et­na­mei­sisk, mex­i­kanskt, pe­ru­anskt, pa­ki­stanskt, el­ler kanske helt en­kelt nå­got väl­digt brit­tiskt, sam­ti­da el­ler tra­di­tio­nellt – vad du än vill ha på me­nyn kom­mer du att hit­ta det här. Friz­zan­te In­ne i oa­sen Hack­ney Ci­ty Farm lig­ger fi­na Friz­zan­te som fyl­ler tall­ri­kar­na med mat pro­du­ce­rad i när­lig­gan­de Kent. Per­fekt för en fru­kost el­ler brunch. Far­mers bre­ak­fast (som finns i en ve­ge­ta­risk va­ri­ant) är bra. 1a Goldsmit­hs Row

www.friz­zan­teca­fe.com

Raw­duck Här­ligt häng­vän­ligt stäl­le som har en myc­ket bra brunch, vi­nyl­ski­vor och en hem­ma hos-käns­la. 197 Rich­mond Rd

www.raw­duck­hack­ney.co.uk The Do­ve Fre­e­house and Kit­chen Fin pub på Bro­ad­way, all­tid stim­migt och trev­ligt, in­te minst på lör­da­gar då mark­na­den på­går ut­an­för. Fi­na re­al ales, grym öl­lis­ta i öv­rigt och en sta­dig me­ny med brit­tis­ka klas­si­ker, god fish and chips och muss­lor. Po­pu­lär Sun­day Ro­ast. 24–28 Bro­ad­way Mar­ket

www.dove­pubs.com

Publiv

Ölsce­nen änd­ras för var­je må­nad och var­je gång man kom­mer till­ba­ka hit ha rett nytt hant­versks öl stäl­le öpp­nat. Men sam­ti­digt finns klas­sis­ka pu­bar­na kvar. Det finns ing­et bätt­re än att hänga på stam­stäl­let och snac­ka med lo­kal­bor som sut­tit här he­la sitt liv.

The Axe

Bäs­ta stäl­le i Sto­ke Newing­ton för lo­kal hant­verksöl och en Sun­day Ro­ast. 18 Nort­hwold Rd

q www.the­axe­pub.com

The Cock Ta­vern

Ly­san­de ut­bud av öl och dess­utom hant­verksci­der. The Cock Ta­vern ut­sågs till Lon­dons bäs­ta pub för hant­verksöl av saj­ten Ra­te Be­er häromå­ret. 315 Ma­re St

www.the­cockta­vern.co.uk

Ca­fe Oto

Öl, vin och näs­tan all­tid nå­got spän­nan­de band. Fint lä­ge med li­ten ute­ser­ve­ring mitt i hjär­tat av Sto­ke Newing­ton. The Print House 18-22 As­hwin St

www.ca­fe­o­to.co.uk

Sa­ker att gö­ra

Pro­me­ne­ra En av be­håll­ning­ar­na i de här stads­de­lar­na är att pro­me­ne­ra runt i kvar­te­ren, ga­tor kan­ta­de av fi­na rad­hus i te­gel­sten, små my­si­ga pu­bar, par­ker och en loj små­stads­käns­la, mitt i stor­sta­den. Mis­sa in­te Re­gents Ca­nal, hus­bå­tar­na och den fi­na pro­me­na­den längs vatt­net.

Mark­na­der

Bro­ad­way Mar­ket

135 stånd och folk­fest ­var­je lör­dag längs Bro­ad­way. www.bro­ad­way­mar­ket.co.uk

Co­lum­bia Flo­wer Mar­ket

Var­je sön­dag mel­lan kloc­kan 8 och 15 för­vand­las de­lar av Co­lum­bia Ro­ad till ett prun­kan­de av bloms­ter. www.co­lum­bi­a­ro­ad.in­fo/flo­wer­mar­ket

Christi­an Camp­bell på Cock Ta­vern har to­tal­koll på Hack­neys histo­ria och be­rät­tar gär­na en anek­dot el­ler två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.