Här äter och dric­ker du

Resa - - FLORENS -

Med det sto­ra an­ta­let tu­ris­ter finns det gott om mat­stäl­len i Flo­rens som dessvär­re snå­lar på kva­li­te­ten och in­te med pri­set. Här är tips på trev­li­ga re­stau­rang­er och kafé­er där du bå­de blir mätt och myc­ket nöjd:

Eno­teca Pin­chi­or­ri Flo­rens en­da 3-stjär­ni­ga M i c hel in re­stau­rang. In­te bil­ligt men 15-rät­ters av­smak­nings­me­nyn från 200 eu­ro per per­son är en stor upp­le­vel­se och ing­et an­nat stäl­le i stan slår Eno­teca Pin­chi­or­ris vin­ut­bud. Bo­ka i god tid!

www.eno­te­ca­pin­chi­or­ri.it

Hosta­ria Il De­sco Ett toscanskt guld­korn bland cen­tra­la Flo­rens många över­pris­sat­ta mat­stäl­len. An­ti­pasti lig­ger runt 10 eu­ro, lik­som pas­ta­rät­ter­na, där gnoc­chi med pä­ron och gor­gon­zo­la är en av höj­dar­na. Varm­rät­ter­na när­mar sig 20-eu­ro­strec­ket, men den rik­li­ga rå­bif­fen går ba­ra på 10 eu­ro – ett fynd, pre­cis som halv­flas­kor­na chi­an­ti för 5,50 eu­ro. Via del­le Ter­me 23/R

www.hosta­ri­ail­desco.com

Trat­to­ria Lo Stracot­to Haus­sad toscansk ­re­stau­rang med ute­ser­ve­ring på ett my­sigt torg in­till kyr­kan San Lo­ren­zo. Drivs av två ku­si­ner och ett ut­märkt stäl­le at pro­va klas­si­kern bis­tec­ca al­la Fi­o­ren­ti­no där ett ki­lo går på 40 eu­ro och de mins­ta bif­far­na väger 600 gram. El­ler så nju­ter man av en tag­li­a­tel­le med karl­jo­han­svamp för 10 eu­ro. Pi­az­za Ma­don­na deg­li ­Al­dobran­di­ni 17/R

www.trat­to­ri­a­lostracot­to.it Il San­to Be­vi­to­re Li­te mer spän­nan­de in­ter­na­tio­nel­la smak­bryt­ning­ar än van­ligt vän­tar på den­na i öv­rigt yt­terst ita­li­ens­ka re­stau­rang, där näs­tan al­la bör­jar mid­da­gen med an­ti­pasti på ett rikt ut­bud av skin­kor och kor­var. Skal­djurs­risot­ton för 11 eu­ro och hu­vud­rät­ten på pil­grim­smuss­lor med asi­a­tisk touch för 18 eu­ro hör till höj­dar­na. Via San­to Spi­ri­to 64/66

www.il­san­to­be­vi­to­re.com

Trat­to­ria Sostan­za Tro­ia Klas­si­ker som ser­ve­rat si­na gäster sen 1869 – många tyc­ker det är stans bäs­ta mat­stäl­le. Lät­ta­re sma­ker hit­tar man iden fi­na k ro närt skock­star­ten och många går p åt- ben­ste­kar­na bis­teca all aF i orent i nod är två så klart de­lar på en­ki­los­bi­ten. Via del­la Por­cel­la­na 25

www.fa­ce­book.com/pa­ges/trat­to­ria-­sostan­zaTro­ia/152296691477204

Caffè Gil­li Den fi­na in­red­ning­en i la bel­le épo­que-stil från 1910-ta­let är skäl nog för en kaf­fe el­ler ape­ri­ti­vo här. Pi­az­za del­la Re­pu­b­li­ca 36–39R

Le Botte­ghe di Le­o­nar­do Mo­dernt glas­stäl­le med en hand­full sitt­plat­ser så de fles­ta tar med sig sin glass ut på ga­tan. 3 ge­ne­rö­sa ku­lor går på 3,90 eu­ro, två ku­lor på 3,20 och det finns gott om läck­ra al­ter­na­tiv för den som in­te vill få i sig lak­tos. Via de’ Gi­no­ri 21R, Flo­rens

An­ti­ca Sos­ta deg­li Al­dobran­di­ni Triv­samt kafé och bar med en rik­lig fri ape­ri­ti­vo­buffé för den som väl­jer att läg­ga 9 eu­ro på sin Ape­rol spritz, sto­ra öl el­ler dy­likt. Pi­az­za Ma­don­na Al­dobran­di­ni 5–6

Pas­ta med por­ci­ni, Karl­jo­han­svamp, på Trat­to­ria Lo Stracot­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.