We­ek­end i Lis­sa­bon

Resa - - LISSABON -

Så re­ser du hit: Nor­wegi­an och Sas fly­ger di­rekt från Stock­holm. Pri­sex­em­pel: 2 284 kr tur och re­tur med Nor­wegi­an i slu­tet av no­vem­ber.

Så bor du:

Hög stan­dard I de flot­ta fi­nans­kvar­te­ren lig­ger fi­na Ibe­ros­tar. Fem­stjär­nigt och tju­sigt med re­stau­rang och pool. Fru­kost­buffén er­bju­der ve­ganskt al­ter­na­tiv. Från 1 254 kr per rum och natt. Rua Castil­ho 64

q www.ibe­ros­tar.com

Bud­get På Ho­me Lis­bon Hos­tel kan du bo i rum el­ler i sov­sal. To­a­lett och bad­rum i kor­ri­do­ren. Strax un­der 400 kr per natt Rua de Sao Ni­col­au 13

q www.ho­me­lis­bon­hos­tel.com

Tun­nel­ba­na Det lig­ger en tun­nel­ba­nesta­tion på flyg­plat­sen så vill du slip­pa köa till taxi på Hum­ber­to Del­ga­do är det ett smi­digt al­ter­na­tiv för cir­ka 3 eu­ro.

Spår­vagn De gam­la gu­la spår­vag­nar­na är en sym­bol för Lis­sa­bon. För­u­tom att de tar dig upp och ner för de många bac­kar­na så är det en upp­le­vel­se i sig. En­kel bil­jett 2.80 eu­ro. Så tar du dig runt:

Taxi Taxi är bil­ligt i jäm­fö­rel­se med Sve­ri­ge.

Cy­kel

Mot­sva­rig­he­ten till Gö­te­bor­gar­nas Styr & ställ och stock­hol­mar­nas Al­ve­don­cyk­lar finns här li­kaså och av nöd­vän­dig­het är det el­cyklar som gäl­ler, här är brant. En Gi­ra-cy­kel ploc­kar du upp vid en dock­nings­sta­tion ef­ter att ha lad­dat ner ap­pen Gi­ra. Bi­cicle­tas de Lis­boa. Re­gi­stre­ra dig i ap­pen och sen är det ba­ra att sad­la upp. Du hyr i 24 tim­mar i stö­ten för 10 eu­ro och kan cyk­la i 45 mi­nu­ter in­nan du mås­te sät­ta cy­keln på ladd­ning, men då tar du ba­ra en ny upp­lad­dad cy­kel från dock­ningscy­kel­stäl­let och kör näs­ta 45-mi­nu­ters­pe­ri­od.

Grö­na kafé­er:

Too

Kafé i mu­se­et Founda­tion Amá­lia Rod­ri­gues. Un­der­bar in­ner­gård och god fi­ka. Rua de São Ben­to q www.fort­he­mo­dern­foodi­es.pt Alo­ha Café Ve­ganskt kafé med mac­kor och fi­ka. Brunch ser­ve­ras lör­dag oh sön­dag. Rua do Mon­te Oli­ve­te 20

Food­printz Myc­ket gott och su­per­my­sigt. Aning­en dyrt men den egen­till­ver­ka­de os­ten är ett mås­te. Rua Rod­ri­go da Fon­seca 82A

q www.food­printzca­fe.com

Grö­na re­stau­rang­er

Ao 26 – Ve­gan food pro­ject Grön fi­ne di­ning i myc­ket trev­lig at­mo­sfär. Rua Vítor Cor­don 26 q www.fa­ce­book.com/ao26ve­gan­food­pro­ject

Re­stau­ran­te Ter­ra Om­tyckt re­stau­rang med ve­ge­ta­risk buffé. Gå längst in och le­ta upp den my­si­ga in­ner­går­den med egen spring­brunn. Rua da Pal­mei­ra 15

q www.re­stau­ran­te­ter­ra.pt

Lis­bon Ve­gan Re­stau­ran­te Hashid och hans fru väl­kom­nar och ser­ve­rar bil­lig och myc­ket god in­disk buffé. Rua de Ar­ro­i­os 177

Trev­li­ga ba­rer:

Sa­bo­res Do Chi­a­do Ost­ron- och vin­bar med my­sig loung­e­hör­na. Här hålls vin­prov­ning­ar och ost­ron­kväl­lar. Rua do Fer­ra­gi­al 1

Cer­ve­teca Lis­boa Hant­verksöl på bå­de tapp och flas­ka. Praça das Flo­res 62 q www.cer­ve­teca­lis­boa.com

Du­que Brew­pub Myc­ket po­pu­lärt vat­ten­hål med många go­da öl­sor­ter att väl­ja på. Calça­da do Du­que 51

q www.du­quebrew­pub.com

Kul shop­ping:

Amé­lie au Théat­re I förs­ta an­blic­ken tror man att det är en vin­ta­ge­bu­tik. Bu­tik fylld av ac­ces­so­a­rer och myc­ket an­norlun­da mo­de. Rua Esco­la Po­li­técni­ca 69

Sil­va & Feijoo En tu­rist­af­fär med klass. Full­prop­pad med sou­ve­ni­rer och ty­piskt por­tu­gi­sis­ka va­ror som sar­di­ner i ota­li­ga for­mer och sma­ker, el­ler vad sägs om sar­di­ner i cho­klad? Rua dos Bacal­ho­ei­ros 117–119

q www.sil­vae­feijoo.pt

Skönt häng på Du­que.

Stre­etart i form av mu­ral­ty­po­gra­fi .

Sta­dens fa­sa­der är of­ta vac­kert kak­la­de.

Su­sa fram på en snabb el­cy­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.