14 Helsing­fors, Fin­land

Resa - - DIREKTFLYG -

Un­der två in­ten­si­va da­gar hin­ner du fin­kam­ma Helsing­fors de­sign­kvar­ter och gå in och ut ur al­la mås­te-bu­ti­ker med ett nöjt le­en­de på läp­par­na. De fles­ta se­värd­he­ter kan fak­tiskt kla­ras av på ba­ra någ­ra tim­mar till fots, om du hop­par över kul­tu­rytt­ring­ar som teat­rar och de drygt 70 mu­se­er­na.

När so­len går ned sät­ter man sig i en sof­fa på Fin­lands bäs­ta cock­tail­bar, Li­ber­ty or De­ath, som har bli­vit en snackis tack va­re si­na cock­tails och sin spea­ke­a­sy-at­mo­sfär. Se­dan tras­kar man vi­da­re till su­perkro­gen Chef & Som­me­li­er på Vil­la­ga­tan 28, som ser­ve­rar löj­ligt smar­rig sex­rät­ters­me­ny för 89 eu­ro.

Tre måsten i Helsing­fors:

Amos Rex: Nor­dens nya me­gamu­se­um är 2 200 kvadrat­me­ter stort och lig­ger un­der jord vid Glas­pa­lat­set. Pre­miärut­ställ­ning­en ”Mass­less” be­skrivs som nå­got i häst­väg. Det ja­pans­ka konst­närs­kol­lek­ti­vet Team­lab har ska­pat en vir­tu­ell värld med psy­ke­de­lis­ka in­stal­la­tio­ner som kan upp­le­vas fram till 6 ja­nu­a­ri 2019, helt ut­an vr-glas­ö­gon. Löyly: Du be­hö­ver in­te va­ra ba­stu­fa­na­ti­ker för att upp­skat­ta Helsing­fors se­nas­te stjär­na på sau­na­him­len. Det topp­mo­der­na sau­na­pa­lat­set Löyly har hyl­lats av bland an­nat CNN och Vo­gue och är byggd i ter­ras­ser över vatt­net.

Bå­de lo­kal­bor och tu­ris­ter kom­mer hit för att dric­ka cock­tails, gå på yo­ga, kä­ka mid­dag i den ga­let snyg­ga re­stau­rang­en och, såklart, svet­tas i ba­stun, gär­na följt av ett dopp i Ös­ter­sjöns kal­la vat­ten. De­sign­di­strik­tet: Ba­ra någ­ra mi­nu­ters pro­me­nad från ham­nen, där Fin­lands­bå­tar­na läg­ger till, lig­ger Helsing­fors de­sign­di­strikt. Det gans­ka kom­pak­ta om­rå­det rym­mer fler än 200 utvalda in­red­nings­af­fä­rer, gal­le­ri­er och mu­se­er, al­la med fo­kus på de­sign.

Här hu­se­rar bå­de väl­kän­da ked­jor och små nytän­kan­de bou­ti­quer. Bör­ja shop­pingrun­dan på Uu­den­maan­ka­tu och fort­sätt in på de om­gi­van­de ga­tor­na. An­tal tim­mar i luf­ten: 55 mi­nu­ter. Pri­sex­em­pel: Stock­holm– Helsing­fors, från 550 kro­nor tur och re­tur med Nor­wegi­an i ok­to­ber. Psst! Du vet väl att du ock­så kan ta fär­jan över från 215 kro­nor per per­son tur och re­tur. Då åker du fre­dag 16.30 från Stock­holm och är fram­me 10.10 mor­go­nen där­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.