44 Färö­ar­na, Dan­mark

Resa - - DIREKTFLYGX -

Om Nya Ze­e­land och Skott­land skul­le få barn – där har du vil­da, vack­ra Färö­ar­na, som plöts­ligt är nam­net på al­la re­se­re­dak­tö­rers läp­par. Na­tio­nal Geo­grap­hic har ut­sett den ma­gis­ka ögrup­pen mel­lan Nor­ge och Is­land till ”en av värl­dens mest fa­sci­ne­ran­de plat­ser”, New York Ti­mes kal­lar den ”fa­vo­rit­des­ti­na­tion” och en­ligt CNN är det ett ”bäs­ta resmål”.

De 18 grö­na sma­rag­der­na på drift i Nor­dat­lan­ten till­hör Dan­mark och har stu­pan­de grö­na berg och våld­sam­ma vå­gor. Av­stån­den är kor­ta, så det går ut­märkt att ha hu­vud­or­ten Tórs­havn som bas och gö­ra dags­ut­flyk­ter med hyr­bil.

3 måsten på Färö­ar­na:

Gá­sa­da­lur: Världs­be­römd by med ba­ra 16 in­vå­na­re som lig­ger i en dal om­ring­ad av berg, ovan­på ett vat­ten­fall. De oänd­ligt char­mi­ga hu­sen med gräs­tak om­ges av klip­por och is­blått hav och var näs­tan helt iso­le­ra­de fram till 2004, då det bygg­des en tun­nel ge­nom ber­gen. I dag går det att åka bil än­da fram. Ön Fugloy: Mäk­tig ut­post med dra­ma­tis­ka få­gel­berg och fa­sci­ne­ran­de öliv. Koks: Färö­ar­nas fin­re­stau­rang som an­ses va­ra en av Dan­marks bäs­ta kro­gar. Fo­kus på in­hems­ka rå­va­ror och tillag­nings­me­to­der, bland an­nat fer­men­te­ring. An­tal tim­mar i luf­ten: 2 tim­mar och 5 mi­nu­ter Pri­sex­em­pel: Kö­pen­hamn-sør­vá­gur, från 2 100 kro­nor tur och re­tur med SAS i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.