Där­för är Kö­pen­hamn Skan­di­na­vi­ens Sai­gon

Resa - - DIREKTFLYG - Stu­re Bjar­nelind stu­re.bjar­[email protected]­ton­bla­det.se

Att kom­ma till Kö­pen­hamn är att var­je gång för­und­ras. Var­je gång är det nya sa­ker som slår mig och be­sö­ket för­ra hel­gen var in­te an­norlun­da. 36 tim­mar blev det den här gång­en och mer be­hövs in­te för att no­te­ra hur of­ta­re grön­sa­ker­na är fer­men­te­ra­de på re­stau­rang­er i Kö­pen­hamn jäm­fört med i Stock­holm. Och hur na­tur­vi­ner­na så snabbt ta­git ett jät­te­grepp på vin­vän­ner­na i den dej­li­ga hu­vud­sta­den. Att dans­kar är mer jord­nä­ra än svens­kar är i och för sig ing­en ny san­ning, men i Kö­pen­hamn hös­ten 2018 ser vi att det nog går att kra­ma ur hip­stertren­den en och an­nan drop­pe till. Men det som slår mig mest är att det ver­kar va­ra fler dans­kar som cyklar nu än när jag se­nast häl­sa­de på. Och det var sex vec­kor se­dan …

UT­VECK­LING­EN I Kö­pen­hamn rul­lar snab­ba­re än nå­gon­sin. Tre år ef­ter att sta­den 2015 ut­sågs till värl­dens bäs­ta cy­kel­stad (I Ams­ter­dam grå­ter man fort­fa­ran­de) har ställ­ning­en ce­men­te­rats med än­nu fler cy­kel­bro­ar, säk­ra­re cy­kel­ba­nor och and­ra för­bätt­ring­ar för det bil­lö­sa fol­ket. När jag dy­ker ner i sta­tisti­ken som rör sta­dens cyk­lan­de (Cy­kel­re­gen­skap 2016, upp­da­te­ring vän­tas till vå­ren) är det up­pen­bart att den­na pa­rad­plats för cy­klis­ter in­te nåt top­pen än. I den se­nas­te mät­ning­en cyk­la­de 60 pro­cent av Kö­pen­hamns­bor­na till job­bet var­je dag. Ba­ra 14 pro­cent tog bi­len.

Det här är för en stock­hol­ma­re helt gal­na siff­ror som – för­u­tom att de för­mod­li­gen får den gam­la cy­ke­liv­ra­ren Stel­la Fa­h­re att ta bå­de Brys­sel­steg och jub­la i fal­sett – ock­så re­dan är gam­la och slag­na siff­ror.

DET ÄR SOM ATT he­la li­vet i Kö­pen­hamn kret­sar runt cy­keln. I Stock­holm vän­der vi oss fort­fa­ran­de för­und­rat om när en låd­cy­kel pas­se­rar. I Kö­pen­hamn är den hu­vud­trans­port­me­del till sko­lan för två pro­cent av bar­nen!

Och när allt är över er­bju­der för­stås en dansk be­grav­nings­fir­ma trans­port till din egen be­grav­ning – i en cy­kel­kär­ra.

Men visst finns det små tec­ken på att cyklan­det kan va­ra på väg att slå i ta­ket. Allt fler upp­le­ver mer stress i cy­kel­kö­er­na och rös­ter höjs för än­nu bätt­re cy­kel­par­ke­ring­ar, främst vid af­fä­rer. Men i and­ra än­den av sta­tisti­ken är 97 pro­cent nöj­da med cy­kel­sats­ning­ar­na i stan. De som är en vik­tig del av Kö­pen­hamns mål – att va­ra kol­di­ox­id­ne­utralt 2025.

NÄR VI PÅ KVÄL­LEN, mät­ta och be­låt­na, läm­nar den vi­et­na­me­sis­ka re­stau­rang­en Lêlê, har det bli­vit mörkt. Det är fort­fa­ran­de gott om cy­klis­ter på Ves­ter­bro­ga­de och till­sam­mans med det färs­ka mat­min­net känns det plöts­ligt som om Kö­pen­hamn är li­te av Skan­di­na­vi­ens Sai­gon el­ler Ha­noi.

Da­gen där­på, när jak­ten på en ham­bur­gerlunch är som iv­ri­gast, rå­kar säll­ska­pet kort ham­na på den gam­la synd­ga­tan Is­ted­ga­de. För­vå­nat görs upp­täck­ten att pe­ni­sattrap­per­na fort­fa­ran­de står i givakt i skylt­fönst­ren här.

Att kom­ma till Kö­pen­hamn är att var­je gång för­und­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.