Tips in­för din näs­ta Flo­rens­re­sa

Så re­ser du hit

Resa - - FLORENS -

Pi­sas flyg­plats har be­tyd­ligt fler in­ter­na­tio­nel­la flyg­lin­jer än Flo­rens flyg­plats och det finns smi­di­ga bus­soch tåg­för­bin­del­ser från Pi­sa till Flo­rens. Nor­wegi­an fly­ger di­rekt till Pi­sa från Ar­lan­da och Ry­a­nair från Skavs­ta och Gö­te­borg. Med byte finns en rad al­ter­na­tiv. ­Nor­wegi­an tar från strax över 2 000 kr tur och re­tur. Res­tid: Knappt 3 tim­mar med flyg från Stock­holm. Det är cir­ka 167 mil från Mal­mö till Flo­rens – en sträc­ka som krä­ver minst en över­natt­ning för en bi­list och fle­ra tåg­by­ten för den spår­bund­na. Bäs­ta ti­den att åka hit

April–ok­to­ber, men det blir li­te väl hett och tu­rist­tätt i ju­li och au­gusti. Pris­ni­vå

Ita­li­en är cir­ka tio pro­cent bil­li­ga­re än Sve­ri­ge. Ta sig runt

Flo­rens är bäst att se till fots. Många ga­tor är gå­ga­tor nu­mer – ibland med tax­i­tra­fik. Taxi kan in­te stop­pas på ga­tan ut­an man mås­te ringa och be­stäl­la en el­ler gå till en tax­i­stol­pe. Räk­na med en hund­ring för 3 kilo­me­ter. En­kel­re­sor med stads­buss kos­tar 2–2,50 eu­ro. Bil­jet­ter säljs på bussta­tio­ner och hos to­ba­kis­ter. Mer in­fo www.fi­ren­ze­turis­mo.it Obs! Hyr du bil så ska du ha i åtan­ke att det är myc­ket svårt att hit­ta p-plats i Flo­rens.

Ita­li­ensk glass är bäst i värl­den. Ett top­pen­stäl­le för glass är Le Botte­ghe di Le­o­nar­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.