3 x öst­ra Lon­don

De lant­li­ga stads­de­lar­na Hack­ney, Dal­ston och Sto­ke Newing­ton

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text och fo­to: Jo­nas Hen­ning­s­son

Längs den lil­la sling­ran­de vägen som går ut­med ka­na­len, Re­gents Row, ser du par pro­me­ne­ra tätt till­sam­mans, mor­gon­pig­ga lö­pa­re stud­sa för­bi, gam­la och barn stro­sa med blic­ken mot so­len. En hund hop­par över­dri­vet glatt upp och ner ef­ter en pin­ne. Det är en so­lig mor­gon och Hack­ney har pre­cis vak­nat. Många är lik­som jag på väg till Bro­ad­way och mark­na­den. Lör­dags­mark­na­den Bro­ad­way Mar­ket har mer än hund­ra­å­ri­ga anor. Vid förr­för­ra se­kel­skif­tet bör­ja­de man säl­ja ål och and­ra för­nö­den­he­ter till få­ra­her­dar som drev si­na hjor­dar ge­nom det då be­tyd­ligt mer pas­to­ra­la Lon­don. Då var det kål­bå­tar som gled för­bi på ka­na­len i stäl­let för hus­bå­tar och Bro­ad­way var en stim­mig, stö­kig och ka­o­tisk ga­ta. Även om den är propp­full även i dag är stäm­ning­en långt mer still­sam. Ut­an­för The Do­ve Fre­e­house and Kit­chen, en av de mest po­pu­lä­ra pu­bar­na på ga­tan, fyl­ler en mu­si­ker folks hjär­tan med to­ner.

Längs Bro­ad­way säl­jer man hum­mer, eko­lo­gis­ka grön­sa­ker, hand­ar­be­ten, bröd och smyc­ken. Jag drar mig un­dan kom­mer­sen och mu­si­ken och slin­ker in på The Do­ve och be­stäl­ler en Re­al Ale, hand­pum­pad ses­sionöl från New­port­ba­se­ra­de bryg­ge­ri­et Tiny Re­bel och fun­de­rar på Hack­neys histo­ria. Un­der åt­ti­o­ta­let dog mark­na­den ut, ja he­la om­rå­det här be­fann sig på stark till­ba­ka­gång och al­la som kun­de läm­na­de kvar­te­ren. Men, 2004 drog någ­ra eldsjä­lar i gång mark­na­den igen och om­rå­det lev­de upp. Nu till­hör Hack­ney Lon­dons mest tren­di­ga kvar­ter.

HACK­NEY ÄR EN EGEN värld, ett eget uni­ver­sum, och man be­hö­ver knappt läm­na kvar­te­ren un­der be­sö­ket. Jag bör­jar mor­go­nen på Hack­ney Ci­ty Farm, en grön oas runt hörnet från ho­tel­let med djur och prun­kan­de växt­lig­het. Mitt mål är för­stås Friz­zan­te, kafé­et som loc­kar med brunch för festut­mat­ta­de. Hack­ney har växt ihop med and­ra små en­kla­ver, från bör­jan var

Un­der­ba­ra Re­gents Ca­nal, dröm­bo­en­de för många.

Följ Hack­ney Ro­ad från Sho­re­dit­ch och du kom­mer till nya spän­nan­de de­lar av öst­ra Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.