Bryg­ge

9 måsten i den Bel­gis­ka pär­lan

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text och fo­to: Lot­tie Knut­son och Malin Wi­ke­gård

1. Ka­na­ler­na

Bryg­ge kal­las Bel­gi­ens Venedig, med si­na vi­ta sva­nar och pil­träd längs ka­jer­na. Det går för­stås ut­märkt att upp­täc­ka sa­gosta­den till fots, men en li­ten båt­tur på ka­na­ler­na är my­sig och ger bra över­blick. Be­ta­la åt­ta eu­ro vid nå­gon av de fem håll­plat­ser­na. Där fylls bå­tar­na på allt ef­tersom. www.vi­sit­bru­ges.be

2. Spet­sar­na

Bryg­ges roll som cent­rum för spets­till­verk­ning är in­lem­mad i kvin­no­histo­ri­en och mo­det. Förr satt kvin­nor och flic­kor och knypp­la­de ut­an­för de så kal­la­de alms-hu­sen, ett slags fat­tig­hus. I dag myll­rar sta­dens sou­ve­nir­bu­ti­ker av fa­briks­gjord spets från Tai­wan. Men på Kant­cent­rum sam­las män­ni­skor fort­fa­ran­de för att knypp­la spets, um­gås och lä­ra sig mer om oli­ka tek­ni­ker och möns­ter. Äk­ta spets finns i mu­sei­sho­pen och i bu­ti­ken på and­ra si­dan ga­tan. www.kant­cent­rum.eu

3. Gour­met­ma­ten

Bryg­ge över­ras­kar med mat­fes­ti­va­ler och stol­ta koc­kar som hit­tat sin egen twist på det lo­ka­la, flam­länds­ka kö­ket och dess ­rå­va­ror. I topp­skic­ket loc­kar Pa­trick De­vos och Den Gou­den ­Ha­rynck. Mest rock’n’roll är det hos Bru­no ­Tim­per­man och hans bist­ro Bru­ut vid Me­est­rat. Al­la vi­ner är eko­lo­gis­ka och Bru­no be­stäm­mer kväl­lens me­ny åt gäs­ter­na. www.bist­ro­bru­ut.be

4. Cho­kla­den

Det finns över 50 cho­klad­bu­ti­ker i Bryg­ge, men ba­ra en hand­full till­ver­kar god­sa­ker­na för hand med kva­li­tets­rå­va­ror. Hip­past och mest nytän­kan­de är Choco­la­te Li­ne, vars till­verk­ning be­lö­nats med en Miche­lin­stjär­na. De­p­la och Du­mon hål­ler fan­tas­tisk kva­li­tet, lik­som Pra­li­net­te som ock­så er­bju­der cho­klad works­hops och en hem­lig ute­ser­ve­ring mot Ro­zen­ho­ed­kaai. www.pra­li­net­te.be

5. Pom­mes ­fri­te­sen

Ing­en kan be­sö­ka Bel­gi­en ut­an att äta na­tio­nal­rät­ten pom­mes fri­tes – och kal­la dem för all del in­te för ”french fri­es” in­för en stolt bel­ga­re. Lo­kal­bor­na tar gär­na sin pom­mes-lunch med en re­jäl klutt ma­jon­näs från nå­gon av ki­os­ker­na vid sto­ra tor­get, Markt. Fy­ra eu­ro mät­tar en fa­milj.

6. Kons­ten

Flan­dern och Bryg­ge blev sam­lings­plats för re­näs­san­sens konst­nä­rer re­dan un­der 1400-ta­let. Pri­mi­ti­vis­ter­na ha­de kanske in­te helt knäckt ko­den för per­spek­tiv­mål­ning, men bju­der på en mi­nu­ti­ös de­talj­re­a­lism där len­he­ten i den rö­da sam­me­ten rik­tigt känns och sjuk­do­mar kan av­lä­sas i an­sikts­hu­den. Gro­e­ninge­mu­se­um och Sint-jans­hos­pi­taal är be­söksmå­sten. www.mu­se­abrug­ge.be

7. Shop­ping­en

Typisk bel­gisk de­sign är en bland­ning av tren­digt och chict. De små bou­tiqer­na är många och myc­ket in­tres­san­ta för dig som gil­lar nytt och smak­fullt. Fresh på Sint-ja­kobs­straat 30 har ur­coolt mo­de för bå­de ho­nom och hen­ne. Lee Loo har li­te mer ed­gy stil med stor tröj­kol­lek­tion i eko­lo­gisk bo­mull och dess­utom till myc­ket bra pri­ser. www.fres­h­brug­ge.com www.le­e­loo.be

8. Ho­tel­len

Ga­len­ro­man­tik vid ka­na­len med bly­in­fat­ta­de föns­ter mot Bo­ni­fa­ci­us-bron. Det er­bjuds på B&b-ho­tel­let Bo­ni­fa­ci­us tre rum och sa­lar in­red­da med ro­sor, Toi­le de Jouy-ta­pe­ter och an­tik­vi­te­ter. Fler an­tal rum i sam­ma stil hit­tar du på klas­sis­ka ho­tell Pand pre­cis in­till Ro­zen­ho­ed­kaai. All­de­les vid sto­ra mark­nads­tor­get, i en tvärgränd, lig­ger Ho­tel Kof­fie­boontje (kaf­fe­bö­nan). Ho­tel­let har egen bist­ro och cy­kelut­hyr­ning och här finns möj­lig­het att bo­ka rym­li­ga fa­mil­je­rum för ett myc­ket bra pris. www. bo­ni­fa­ci­us.be, www.pand­ho­tel. com, www.ho­tel-kof­fie­boontje.be

9. Ölen

Öl­lan­det num­mer ett i värl­den är ju än­då Bel­gi­en. I Bryg­ge finns tre lo­ka­la bryg­ge­ri­er och det älds­ta av dem Hal­ve Maan är värt ett be­sök med öl­prov­ning och gui­dad tur. Bryg­ges kro­gar och ba­rer har följ­dakt­li­gen stort ut­bud av öl och ock­så myc­ket kun­nig bar­per­so­nal som själv­klart hit­tar den öl som pas­sar dig bäst i sma­ken. Bi­er­bras­se­rie Cam­bri­ni­us vid sto­ra tor­get är ett rik­tigt öl­mec­ka och bju­der god stämm­ning. Ett halvt kvar­ter bort lig­ger re­stau­rang­en med sam­ma namn så se till att gå in ge­nom rätt dörr. www.hal­ve­maan.be, www.cam­bri­nus.eu

Al­la dör­rar och föns­ter är vac­kert ut­smyc­ka­de. Som i en sa­go­värld.

Cho­klad­skift­nyc­kel och cho­kladsax? Ja, var­för in­te?

Fresh och …

… Lee Loo är två av många bra af­fä­rer i Bryg­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.