Plus­me­ny

Resa - - WIEN -

Ta se­mes­ter från se­mestern och rat­ta hyr­bi­len en dryg tim­me mot re­gi­o­nen Bur­gen­land, känt för si­na hög­klas­si­ga vi­ner. Här lig­ger gastro­ho­tel­let Tau­ben­ko­bel vars re­stau­rang fram tills härom året ha­de två stjär­nor i Gui­de Miche­lin. De för­lo­ra­de sin plats i krog­bi­beln då det be­stäm­des att gui­de­bo­ken skul­le änd­ra sitt geo­gra­fis­ka upp­tag­nings­om­rå­de i Ös­ter­ri­ke.

Det här är ett li­tet himmmel­ri­ke på jor­den, och kanske är många foodi­es gla­da över att gui­den in­te läng­re pe­kar hit­åt så att de får ha den­na pär­la för sig själv.

Frans­ke koc­ken Alain Weiss­ger­ber dri­ver stäl­let med sin fru Bar­ba­ra Esel­böck vars fa­milj öpp­na­de stäl­let från förs­ta bör­jan. Bar­ba­ras sys­ter och hen­nes man har i sin tur den bio­dy­na­mis­ka vin­går­den Gut Og­gau med eti­ket­ter som är haj­pa­de värl­den över i vinkret­sar, och som gi­vet­vis finns på re­stau­rang­ens me­ny.

För den som in­te vill äta i det som för­ut var stjärn­krog finns ock­så en enkla­re re­stau­rang, Greiss­le­rei, som ser­ve­rar väl­la­gad ös­ter­ri­kisk bist­ro­mat. Hauptstraße 27, Schüt­zen am Ge­bir­ge

www.tau­ben­ko­bel.com

Bli ser­ve­rad av gla­da krö­ga­ren Bar­ba­ra Esel­böck på Tau­ben­ko­bel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.