Ge­nom ex­o­tisk djung­el till surf­vän­li­ga strän­der

Strän­der i världs­klass, ak­ti­va vul­ka­ner och fan­tas­tis­ka moln­regn­sko­gar till Stil­la ha­vets surfvå­gor. Det är lätt att för­äls­ka sig i lil­la Cos­ta Ri­ca, till ytan stort som Jämt­land. Af­ton­bla­det :s Cen­neth Sp­ar­by har kor­sat ett av värl­dens vack­ras­te län­der

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text och fo­to: Cen­neth Sp­ar­by

Jag gli­der sak­ta fram längs flo­den i min ka­jak, på spa­ning ef­ter kaj­ma­ner och apor. Regn­sko­gens tu­ka­ner och pa­pe­go­jor har så sak­ta vak­nat till liv och bju­der på säll­sam­ma lä­ten.

Plat­sen är na­tio­nal­par­ken Tor­tu­gu­e­ro nä­ra byn med sam­ma namn. Den lig­ger vid Cos­ta Ri­cas ka­ri­bis­ka kust. En otill­gäng­lig trakt som un­der vin­ter­halv­å­ret loc­kar mäng­der av tu­ris­ter.

Ef­ter går­da­gens skum­pi­ga buss­­

­färd från den lar­mi­ga hu­vud­sta­den San José, tog det ett par tim­mar med flod­båt till djung­el­byn. För Tor­tu­gu­e­ro är en ut­märkt bör­jan på Cos­ta Ri­ca-även­ty­ret. Re­dan på bå­ten spa­na­de jag in sköld­pad­dor, tjatt­ran­de apor och fla­mingor.

Hit sö­ker du dig främst för att upp­le­va den tro­pis­ka regn­sko­gen via det sy­stem av gräv­da ka­na­ler som le­tar sig allt dju­pa­re in i den tä­ta regn­sko­gen. De ska­pa­des för snart 100 år se­dan, i sam­band med av­verk­ning av regn­sko­gen. Nå­got som stop­pa­des i bör­jan av 1970-ta­let, då na­tio­nal­par­ken ska­pa­des. JONATHAN RAMIREZ ÄR min res­kam­rat. Han ar­be­tar som gui­de och na­tur­fo­to­graf se­dan många år till­ba­ka, och kan det mesta om Cos­ta Ri­cas uni­ka eko­sy­stem. – Mer än 25 pro­cent av lan­det be­står av na­tio­nal­par­ker, be­rät­tar han där vi padd­lar till­sam­mans längs en smal vat­ten­led med gröns­kan tätt, tätt in­på oss. Tor­tu­gu­e­ro hör till en av de artri­kas­te när det gäl­ler djur och fåg­lar, kon­sta­te­rar han och pe­kar på två sto­ra kaj­ma­ner som vi­lar längs en av flod­ban­kar­na. I he­la lan­det finns fler än 600 få­gel­ar­ter, och ba­ra här i Tor­tu­gu­e­ro kan du skå­da över 400 va­ri­an­ter. 200 ar­ter av dägg­djur gör det he­la in­te säm­re. Un­der vår djung­el­vand­ring ti­digt i mor­se gui­da­de Jonathan mig längs sling­ri­ga sti­gar, för­bi svär­mar av färg­gla­da fjä­ri­lar, samt le­gu­a­ner och

knall­rö­da pil­gifts­gro­dor väl dol­da i den tä­ta ve­ge­ta­tio­nen. Men nu har vi bytt till smi­di­ga ka­ja­ker.

– Det finns ock­så mer ud­da ar­ter som näs­björn, sen­gång­a­re och na­velsvin, be­rät­tar Jonathan och pe­kar sam­ti­digt på en flock spin­de­la­por, som sving­ar sig fram högt upp i träd­kro­nor­na.

I Tor­tu­gu­e­ro trivs även vrål- och ka­pu­ci­na­por, men de kan va­ra svå­ra att upp­täc­ka i den tä­ta ve­ge­ta­tio­nen.

– Jag har även fått se sim­man­de ja­gu­a­rer vid ett par till­fäl­len, sä­ger Jonathan, som be­rät­tar att katt­dju­rets fa­vo­rit­fö­da är sköld­pad­dor. – Och de äter ba­ra hu­vu­de­na! Tor­tu­gu­e­ro kan för öv­rigt över­sät­tas med ”en plats full av sköld­pad­dor” och längs den ka­ri­bis­ka kus­ten läg­ger den utrot­nings­ho­ta­de grö­na sköld­pad­dan si­na ägg från ju­li till och med ok­to­ber.

I ka­ja­ken fram­för oss sit­ter Fer­nan­do Cha­vez, som bor i byn och le­ver på att väg­le­da tu­ris­ter som le­tar sig hit. Hans fa­milj kom­mer från Ja­mai­ca, var­i­från många by­bor har si­na röt­ter.

– Jag ledsnar ald­rig på ka­na­ler­na och regn­sko­gen. Var­je dag får jag se nå­got nytt och ovän­tat. Men nu bör­jar det bli allt­för många tu­ris­ter som sö­ker sig hit, så det gäl­ler att va­ra ute ti­digt för att få upp­le­va lug­net.

VI ÖVERNATTAR PÅ La­gu­na Lod­ge, ett av de stör­re ho­tel­len med klar ko­lo­ni­al käns­la. Äter bäst gör du dock i byn, som smi­digt nås med båt­taxi el­ler en halv­tim­mes vil­sam vand­ring längs stran­den med svart sand.

Själ­va byn är en char­mig sam­ling bygg­na­der, med pa­stell­fär­ga­de trä­hus och fle­ra små re­stau­rang­er och kafé­er.

Ma­ria del Car­men bju­der oss att sma­ka på ny­gräd­da­de tor­til­la­bröd med lag­rad ost. Hon står med sitt mo­bi­la kök vid hu­vud­ga­tan och har gjort så i fle­ra år.

– Pu­ra vi­da! Det här är en av an­led­ning­ar­na att jag trivs med li­vet i Cos­ta Ri­ca. Smak­rik en­kel mat och mö­ten med män­ni­skor.

Ut­tryc­ket ”pu­ra vi­da” präg­lar livssti­len i lan­det, be­rät­tar Jonathan. Det be­ty­der ”rent liv” och hand­lar om kons­ten att nju­ta, le­va en­kelt och vär­na om fa­mil­jen.

– Det är häf­tigt att le­va i ett li­tet land med Ka­ri­bis­ka ha­vet och Stil­la ha­vet som gräns. Dess­utom med ett gäng ak­ti­va vul­ka­ner och vid­sträck­ta regn­skogs­om­rå­den.

– Att vi även har av­skaf­fat mi­li­tä­ren och har en re­ge­ring som sat­sar på håll­bar ener­gi och eko­tu­rism gör det in­te säm­re. Men visst finns det bak­si­dor ock­så. Den ex­plo­sions­ar­ta­de ström­men av tu­ris­ter gör att po­pu­lä­ra om­rå­den som

Tor­tu­gu­e­ro och Are­nal be­las­tas re­jält un­der hög­sä­song­en.

– Vår in­fra­struk­tur gre­jar det in­te, helt en­kelt. Pri­ser­na har ock­så skju­tit i höj­den, vil­ket gör att Cos­ta Ri­ca-bor hell­re drar till Ni­ca­ra­gua på se­mes­ter. Där är det hälf­ten så dyrt.

Lin­nea Carls­son och Per Warn­ström från Gö­te­borg stan­nar till för en smak­bit ock­så. De re­ser runt på egen hand un­der två vec­kor, och har bo­kat bo­en­de via en bok­nings­sajt.

– Vi val­de Cos­ta Ri­ca just för att det är gans­ka lätt att re­sa runt med bå­de kol­lek­tiv­tra­fik och hyr­bil, be­rät­tar Lin­nea, som har en egen blogg om re­san. I mor­gon ska dra de vi­da­re till Mon­te­ver­de.

EF­TER TVÅ DA­GAR av ny­fi­ket ut­fors­kan­de är det dags att upp­le­va na­tio­nal­par­ken Are­nal och byn La For­tu­na, dit vi an­län­der ef­ter en fem tim­mar lång bil­färd ge­nom ett land­skap i stän­dig för­änd­ring.

Från regn­skog, via bör­digt slätt­land, till ett vul­ka­niskt land­skap med in­ten­siv gröns­ka.

Fo­to: JONATHAN RAMIREZ

Cos­ta Ri­ca har ka­non­fin sur­fing. Aman­da och Lo­re­na in­stru­e­rar. Re­sa:s re­por­ter kan in­te mot­stå ett dopp un­der djung­el­vand­ring­en.

Färg­la­da ma­je­stä­tis­ka fåg­lar finns över­allt i Cos­ta Ri­ca. En li­ten ny­fi­ken ka­me­le­ont häl­sar ock­så på. Re­se­kam­ra­ten Jonathan Ramirez gui­dar längs sling­ri­ga sti­gar och uni­ka eko­sy­stem. Regn­sko­gar­na im­po­ne­rar med si­na jät­te­li­ka träd.

I vat­ten­dra­gen lu­rar löms­ka kaj­ma­ner.

Are­nal är en ak­tiv vul­kan, som mä­ter drygt 1 600 me­ter över ha­vet. Vid kla­ra da­gar kan man skön­ja rö­ken ur kra­tern.

Sva­vel­tuka­nen med sin im­po­ne­ran­de färgran­na näbb. Un­der djung­el­vand­ring­ar­na är det in­te ovan­ligt allt att stö­ta på en och an­nan söm­ning le­gu­an.

Fer­nan­do har gui­dat på flo­den i många år och han bor i byn Tor­tu­gu­e­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.