Väl­kom­men till RYMDEN

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SIDAN 1 -

Rymden har fa­sci­ne­rat män­ni­skan se­dan ci­vi­li­sa­tio­nens gry­ning och vår för­und­ran och vörd­nad in­för uni­ver­sum blir ba­ra stör­re i takt med att vi lär oss mer. Tack va­re vår tids tek­nis­ka fram­steg, som bland an­nat kan tac­ka oli­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­ner för, kän­ner vi till mer än nå­gon­sin om vad som på­går bort­om vår egen pla­net. Den här ut­gå­van av RYMDEN in­ne­hål­ler de se­nas­te ast­ro­no­mis­ka rö­nen, fan­tas­tis­ka rymd­fo­to­gra­fi­er tag­na från värl­dens mest avan­ce­ra­de te­leskop och glim­tar av vad fram­ti­dens rymd­forsk­ning kan kom­ma att av­slö­ja. Gör dig re­do att läm­na sol­sy­ste­met och upp­täc­ka uni­ver­sums hem­lig­he­ter med ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer, pa­ral­lel­la uni­ver­sa och kän­da ak­ti­va ga­lax­er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.