Sol­för­mör­kel­se

Sol­för­mör­kel­ser in­träf­far när må­nen pas­se­rar mel­lan jor­den och so­len.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Vid en sol­för­mör­kel­se kas­tar må­nen en skug­ga över jor­den som kal­las an­ting­en um­b­ra el­ler pe­num­b­ra. Um­b­ra är skug­gans mör­kas­te del och pe­num­b­ra är skug­gan som upp­står när må­nen ba­ra del­vis skym­mer so­len. Par­ti­el­la för­mör­kel­ser sker när so­len och må­nen in­te lin­je­rar perfekt. Vid en to­tal sol­för­mör­kel­se upp­står um­bran på jor­dens yta.

Det fö­re­kom­mer ock­så ring­for­mi­ga (an­nu­lä­ra) för­mör­kel­ser där so­len och må­nen lig­ger i lin­je, men må­nen fram­står som nå­got mind­re än so­len. So­len vi­sar sig då som en skarp ring runt må­nens pro­fil.

Be­ro­en­de på var du be­fin­ner dig kan en sol­för­mör­kel­se va­ra nå­gon av des­sa tre möj­li­ga va­ri­an­ter. Om du till ex­em­pel be­fin­ner dig i lin­je med må­nen och upp­le­ver en to­tal sol­för­mör­kel­sen kom­mer män­ni­skor som be­fin­ner sig på and­ra plat­ser en­dast att upp­le­va en par­ti­ell för­mör­kel­se. Fe­no­me­net in­träf­far mel­lan två och fem gång­er år­li­gen, of­tast som par­ti­el­la el­ler ring­for­mi­ga.

En to­tal sol­för­mör­kel­se har fy­ra fa­ser. Den förs­ta är när man kan se må­nens skug­ga på jor­dens yta. Un­der den and­ra fa­sen kan man ob­ser­ve­ra fe­no­me­net Bailys pär­lor då sol­lju­set av­teck­nar måny­tans ojäm­na top­par och da­lar på jor­dy­tan. När en­dast en strim­ma av ljus är kvar fram­står den som en prick in­u­ti ring­en, vil­ket kal­las för di­a­mant­ring­ef­fek­ten. I näs­ta fas täc­ker må­nen so­lens yta helt och en­dast en ljus­ko­ro­na syns. Den sista fa­sen är när må­nens skug­ga rör sig bort från so­ly­tan.

Bil­den är ta­gen av NASA:S rymd­sond STEREO-B och vi­sar hur må­nen går i sin ba­na fram­för so­len. En sol­för­mör­kel­se är verk­li­gen en fan­tas­tisk syn. Må­nens skug­ga över jor­den un­der en sol­för­mör­kel­se 1999. Bil­den är ta­gen från rymd­sta­tio­nen Mir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.