Mer­ku­ri­us

Jäm­fört med and­ra pla­ne­ter vet vi re­la­tivt li­te om sol­sy­ste­mets mins­ta pla­net.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Trots att vi har ob­ser­ve­rat Mer­ku­ri­us från jor­den i tu­sen­tals år har dess när­het till so­len – i snitt om­kring 5,8 mil­jo­ner mil – gjort det svårt för ast­ro­no­mer att ta re­da på så myc­ket om pla­ne­ten. Rymd­te­lesko­pet Hubble kan in­te ob­ser­ve­ra den ef­tersom det skul­le ska­da in­stru­men­ten om man rik­ta­de te­lesko­pet mot so­len. Det mesta vi kän­ner till om pla­ne­ten kom­mer från son­den Ma­ri­ner 10 som flög för­bi 1975.

Mer­ku­ri­us kan dock ob­ser­ve­ras med blot­ta ögat be­ro­en­de på vil­ken tid på året det är (för­ut­satt att det in­te är sol­för­mör­kel­se). Mer­ku­ri­us kan dess­utom ob­ser­ve­ras som en li­ten svart prick som rör sig över so­len med in­ter­vall på 7,13 och 33 år. Det in­träf­far när pla­ne­ten ham­nar mel­lan jor­den och so­len.

Med si­na 88 da­gar har Mer­ku­ri­us det kor­tas­te året av sol­sy­ste­mets pla­ne­ter. Pla­ne­ten rör sig snab­ba­re runt so­len än nå­gon an­nan pla­net, vil­ket är skä­let till att den fick namn ef­ter den snab­ba ro­mers­ka gu­den med si­na be­ving­a­de san­da­ler. Om­vänt har Mer­ku­ri­us den längs­ta da­gen av pla­ne­ter­na på grund av sin lång­sam­ma ro­ta­tion. På grund av att den ro­te­rar så snabbt runt so­len men ro­te­rar runt sin egen ax­el en­dast var 59:e jord­dygn va­rar ett dygn på Mer­ku­ri­us i he­la 176 jord­dygn. Pla­ne­ten har dess­utom en myc­ket ut­dra­gen, el­lip­tisk om­lopps­ba­na. Lik­som vår må­ne ge­nom­går Mer­ku­ri­us up­pen­ba­ra för­änd­ring­ar i form och stor­lek, vil­ket kal­las oli­ka fa­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.