Ju­pi­ter

Vi tar en när­ma­re titt på sol­sy­ste­mets störs­ta pla­net.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

När Ga­li­leo Ga­li­lei upp­täck­te Ju­pi­ter 1610 är det tvek­samt om han var med­ve­ten om vil­ket in­fly­tan­de jät­te­pla­ne­ten ha­de på res­ten av sol­sy­ste­met. Ju­pi­ter har bland an­nat änd­rat på Mars ut­veck­ling och för­hind­rat bildan­det av en ni­on­de pla­net och över­träf­fas ba­ra av so­len i frå­ga om på­ver­kan på sin om­giv­ning.

Ju­pi­ters mas­sa och sam­man­sätt­ning på­min­ner näs­tan mer om en stjär­na än om en pla­net – fak­tum är att om den ha­de va­rit 80 gång­er mer mas­siv skul­le den ha bli­vit klas­si­fi­ce­rad som det först­nämn­da. Den kan bok­stav­ligt ta­la an­ses va­ra cent­rum i sitt eget lil­la mi­ni­a­tyr­sol­sy­stem. Till dags da­to har man upp­täckt 50 må­nar som går i ba­na runt ga­sjät­ten, varav de fy­ra störs­ta (Io, Eu­ro­pa, Ga­ny­me­de och Cal­listo) al­la över­träf­far Plu­to i stor­lek.

Att jäm­fö­ra Ju­pi­ter med en stjär­na är re­le­vant ef­tersom den be­står av näs­tan en­bart gas. Ett stort an­tal am­mo­ni­ak­moln svä­var över vat­ten­ånga och star­ka öst­väst­li­ga vin­dar i den öv­re at­mo­sfä­ren drar ut dem till mör­ka och lju­sa rän­der. Mer­par­ten av at­mo­sfä­ren be­står dock av vä­te och he­li­um.

Ju­pi­ters gra­vi­ta­tion är så stark att den har på­ver­kat ut­veck­ling­en hos si­na när­mas­te gran­nar. Ga­sjät­tens gra­vi­ta­tions­kraft tros ha kväst Mars till­växt ge­nom att den har dra­git till sig ma­te­ri­al som skul­le ha bi­dra­git till den rö­da pla­ne­tens stor­lek. Ju­pi­ter för­hind­ra­de dess­utom att en ni­on­de pla­net bil­da­des mel­lan des­sa två och gav istäl­let upp­hov till ett as­te­ro­id­bäl­te.

Myc­ket av vår kun­skap om Ju­pi­ter kom­mer från sju oli­ka rymd­son­der som har be­sökt pla­ne­ten. Först ut år 1973 var NASA:S Pio­ne­er 10. Det enda konst­gjor­da fö­re­mål som har gått i ba­na runt pla­ne­ten är rymd­son­den Ga­li­leo som stu­de­ra­de pla­ne­ten från 1995 till 2003 då den stör­ta­des på Ju­pi­ter för att den in­te skul­le för­o­re­na pla­ne­tens må­nar med rymdskräp.

NASA:S Ju­pi­ter-sond Ju­no skic­ka­des ut på sin fem år långa re­sa 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.