Dvärg­pla­ne­ter

Vad är en dvärg­pla­net och hur skil­jer den sig från and­ra him­la­krop­par?

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

När är en pla­net in­te en pla­net? Det är in­te så en­kelt att av­gö­ra som det kan lå­ta. Att de­fi­ni­e­ra en pla­net och pla­ce­ra den i en pas­san­de ka­te­go­ri är kom­pli­ce­rat och de­bat­ten om ex­akt hur pla­ne­ter ska klas­si­fie­ras fort­går. En­ligt IAU (In­ter­na­tio­nal Ast­ro­no­mi­cal Uni­on) är dvärg­pla­ne­ter sfä­ris­ka ob­jekt i om­lopps­ba­na runt so­len som in­te är må­nar, men som de­lar sin ba­na med and­ra mind­re fö­re­mål de in­te har lyc­kats ren­sa bort. Det var det sist­nämn­da som gjor­de att Plu­to ned­gra­de­ra­des 2006 ef­tersom den har and­ra ob­jekt i sin ba­na som den in­te har dra­git till sig. Dess­utom upp­täck­tes fle­ra him­la­krop­par som var stör­re än Plu­to, till ex­em­pel Eris, vil­ket bi­drog till att den från­togs sin ti­di­ga­re pla­netsta­tus.

En­kelt ut­tryckt: en dvärg­pla­net är ett sfä­riskt fö­re­mål i vårt sol­sy­stem som upp­vi­sar någ­ra el­ler al­la egen­ska­per hos en pla­net, men som sak­nar till­räck­lig gra­vi­ta­tions­kraft för att dra till sig and­ra mind­re ob­jekt.

Det finns för till­fäl­let fem kän­da dvärg­pla­ne­ter i sol­sy­ste­met: Plu­to, Eris, Ma­ke­ma­ke, Hau­mea och Ceres. Men det finns dus­sin­tals fler i Kui­per­bäl­tet, ett skiv­for­mat om­rå­de bort­om

Nep­tu­nus, och tro­li­gen ock­så i

Oort­mol­net i sol­sy­ste­mets yt­ter­kant.

De fem of­fi­ci­el­la dvärg­pla­ne­ter­na och de­ras in­of­fi­ci­el­la sys­kon skil­jer sig dras­tiskt från varand­ra bå­de i frå­ga om sam­man­sätt­ning och ut­se­en­de, pre­cis som fal­let är med sol­sy­ste­mets åt­ta hu­vud­pla­ne­ter. Plu­to är den enda som har en egen må­ne

(Cha­ron), me­dan Eris är den kal­las­te med en yttem­pe­ra­tur som kan lig­ga på -250 gra­der

Celsi­us. Värd att no­te­ra är även Ceres som ti­di­ga­re an­sågs va­ra en stor, sfä­risk as­te­ro­id, men som ny­li­gen har upp­gra­de­rats till dvärg­pla­net. Ceres som är den mins­ta av dvärg­pla­ne­ter­na är dock det störs­ta ob­jek­tet i as­te­ro­id­bäl­tet mel­lan Mars och Ju­pi­ter där den be­fin­ner sig. Den ut­gör un­ge­fär en fjär­de­del av he­la bäl­tets mas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.