As­te­ro­i­der i sol­sy­ste­met

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

De fles­ta av sol­sy­ste­mets as­te­ro­i­der lig­ger i om­lopps­ba­na runt Mars och Ju­pi­ter, sam­la­de i sto­ra bäl­ten. Vis­sa av dem kom­mer dock när­ma­re jor­den i si­na in­di­vi­du­el­la ba­nor. Vi tar en titt på någ­ra av de mest fram­trä­dan­de.

Gra­vi­ta­tions­kar­ta över as­te­ro­i­den Eros. Blått in­di­ke­rar låg gra­vi­ta­tion, rött hög­re gra­vi­ta­tion. Ceres fång­ad av rymd­te­lesko­pet Hubble.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.