Främ­man­de värl­dar

Följ med till de fem märk­li­gas­te kän­da ex­opla­ne­ter­na.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

IS­tar Trek be­sök­te rymd­skep­pet En­ter­pri­se nya värl­dar från 1960-ta­let och framåt, men in­te för­rän 1995 viss­te vi om pla­ne­ter runt and­ra stjär­nor verk­li­gen ex­i­ste­ra­de. Först då upp­täck­te ast­ro­no­mer pla­ne­ten som fick nam­net 51 Pe­ga­si b – en Ju­pi­ter-lik ga­sjät­te som be­fin­ner sig ex­tremt nä­ra sin stjär­na. Den upp­täck­ten öpp­na­de för­däm­ning­ar­na och idag kän­ner vi till tu­sen­tals pla­ne­ter av al­la slag – sto­ra och små, var­ma och kal­la, gas- och isupp­bygg­da.

För att skil­ja dem från pla­ne­ter­na i vårt sol­sy­stem kal­lar ast­ro­no­mer­na dem för ex­tra­so­lä­ra pla­ne­ter, el­ler ex­opla­ne­ter kort och gott. Av al­la des­sa pla­ne­ter har fär­re än två dus­sin fo­to­gra­fe­rats (och på bil­der­na är de ba­ra ljuspric­kar). De öv­ri­ga har upp­täckts ge­nom en rad and­ra in­di­rek­ta me­to­der, varav de två van­li­gas­te är ra­di­al­has­tig­het och tran­sit­me­to­den. Den först­nämn­da ana­ly­se­rar den gra­vi­ta­tio­nel­la in­ter­ak­tio­nen mel­lan stjär­na och pla­net. För oss ser det ut som om pla­ne­ten wobb­lar, ibland med ba­ra någ­ra någ­ra cen­ti­me­ter. Det be­ror på att lju­set ut­sätts för dopp­le­ref­fek­ten. Dopp­le­ref­fek­tens om­fatt­ning och wobb­lan­dets in­ter­val­ler av­lö­jar ex­opla­ne­tens mas­sa och om­lopps­ba­nans stor­lek.

Tran­sit­me­to­den in­ne­bär att en pla­net pas­se­rar fram­för sin stjär­na. Vå­ra te­leskop är in­te till­räck­ligt star­ka för att vi ska kun­na ur­skil­ja pla­ne­tens si­lu­ett fram­för stjär­nan, men vi kan ob­ser­ve­ra en li­ten minsk­ning i stjär­nans ljus­styr­ka. Ljus­minsk­ning­ens om­fatt­ning och in­ter­vall avslöjar pla­ne­tens di­a­me­ter och av­stånd till stjär­nan. Om ast­ro­no­mer lyc­kas mä­ta ra­di­al­has­tig­he­ten kan de mä­ta bå­de pla­ne­tens mas­sa och di­a­me­ter, be­räk­na den­si­te­ten och ta re­da på om den är av sten, gas el­ler en kom­bi­na­tion av de två.

Ex­opla­ne­ter upp­täcks med bå­de mark- och rymd­ba­se­ra­de te­leskop, som sa­tel­li­ten Kep­ler. Med en ny rad pla­ne­ra­de upp­drag med fo­kus på pla­netsö­kan­de kan vi räk­na med att upp­täc­ka tu­sen­tals fler pla­ne­ter. Kans­ke vi hit­tar en som är pre­cis som jor­den.

Så här skul­le en sol­ne­gång på GJ 667Cc kun­na se ut med si­na tre so­lar. HD 80606b kom­mer ex­tremt nä­ra sin stjär­na vil­ket ger upp­hov till de star­ka vin­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.