Ast­ro­naut­trä­ning

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Det har gått snart 60 år se­dan den rys­ke kos­mo­nau­ten Yu­ri Ga­ga­rin blev den förs­te män­ni­skan i rymden. Men bort­sett från en hand­full sten­ri­ka pri­vat­per­so­ners nö­jes­re­sor är re­sor i rymden fort­fa­ran­de säll­synt fö­re­kom­man­de.

NASA pla­ne­rar en lång ex­pe­di­tion till må­nen och även till Mars och sö­ker ef­ter lämp­li­ga män och kvin­nor med den myc­ket ovan­li­ga kom­bi­na­tio­nen av hy­perin­tel­li­gens, ex­trem ut­hål­lig­het och gam­malt he­der­ligt mod för att sti­ga om­bord på ra­ke­ten Ares I-X och skju­tas iväg mot out­fors­ka­de nej­der. Vad krävs det egent­li­gen för att bli en av de lyck­li­ga ut­val­da?

Tror du att du har vad som krävs för att bli ast­ro­naut? Tänk igen …

In­gen­jö­rer tes­tar en ny rymd­dräckt i en par­ti­ell gra­vi­ta­tions­si­mu­la­tor.

Ast­ro­nau­ter i system­si­mu­la­torn fram­för en full­ska­lig pro­jek­tion av in­ter­ak­ti­va kom­po­nen­ter från ISS.

Vir­tu­al re­a­li­ty-pro­gram gör det möj­ligt för ast­ro­nau­ter­na att öva på si­na upp­drags­spe­ci­fi­ka syss­lor hund­ra­tals gång­er in­nan de läm­nar jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.