MIPAS

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

MIPAS (Michel­son In­ter­fero­me­ter for Pas­si­ve At­mosphe­ric Sounding) är en spekt­ro­me­ter som ver­kar i de in­fra­rö­da våg­läng­der­na för att upp­mä­ta kvä­ve­di­ox­id (NO2), kvä­ve­ox­id (N2O), am­mo­ni­ak (NH3), sal­pe­ter­sy­ra (HNO3), ozon (O3) och vat­ten (H2O) i stra­to­sfä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.