Vil­ka aspek­ter av jor­den ob­ser­ve­rar sa­tel­li­ter­na?

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

At­mo­sfä­ren

NASA lan­se­ra­de åt­ta Nim­bus­sa­tel­li­ter mel­lan 1964 och 1978 som var ban­bry­tan­de vid mät­ning­en av at­mo­sfä­rens fuk­tig­het och tem­pe­ra­tur med hälp av eko­lod. Tem­pe­ra­tur­mät­ning­ar­na er­hålls ge­nom ana­ly­ser av in­fra-röd strål­ning (IR) på våg­läng­der som är län­ka­de med sy­re och kol­di­ox­id. IR el­ler mikrovågs­sen­so­rer iden­ti­fi­e­rar vat­ten­ånga i at­mo­sfä­ren för att mä­ta fukt­hal­ten. Mikrovågs­sen­so­rer (eko­lod) har läg­re upp­lös­ning men kan an­vän­das un­der al­la vä­der­för­hål­lan­den.

Bild från ICESAT som vi­sar moln och ae­ro­so­ler över Afri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.