Is

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

Den 8 april 2010 tog den Eu­ro­pe­is­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen vid ef­ter En­vi­sat (som upp­täck­te att de ark­tis­ka is­fäl­ten har mins­kat med 2,7 pro­cent var­je de­cen­ni­um se­dan 1978) ge­nom att skju­ta upp Cry­o­sat-2. Sa­tel­li­ten är för­sedd med ra­dar­höjd­mä­ta­re med Sar-tek­nik, sär­skilt ut­for­mad för upp­dra­get att stu­de­ra tjock­le­ken och för­del­ning­en av is i Nor­ra och Söd­ra isha­ven. NASA:S ICESAT (2004) för­sågs med ett ”Ge­osci­ence La­ser Al­ti­me­ter Sy­stem” (GLAS) som an­vän­de la­ser­pul­ser för att mä­ta höjd och egen­ska­per hos grön­länds­ka och antark­tis­ka is­fält. Sa­tel­li­ter­na in­di­ke­rar växt­hus­ga­ser­nas roll i po­ler­nas at­mo­sfär och att ozon­skik­tet vi­sar tec­ken på åter­hämt­ning.

Bild ba­se­rad på ICESATS tek­nik.

Vy över Antark­tis som vi­sar is­höjd och moln­da­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.