Strål­ning

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

Syn­ligt blått, grönt och rött ljus för­ser oss en­dast med be­grän­sad in­for­ma­tion om jor­dy­tan. Där­för är sa­tel­li­ter för­sed­da med spekt­ro­met­rar som lä­ser av de osyn­li­ga, näs­tan in­fra­rö­da och in­fra­rö­da de­lar­na av det elektro­mag­ne­tis­ka spekt­rat.

De kan iden­ti­fi­e­ra och spå­ra till­väx­ten av oli­ka växtar­ter ef­tersom de re­flek­te­rar in­fra­rött ljus. Väx­ter­nas in­fra­rö­da fin­gerav­tryck kan dess­utom in­di­ke­ra mäng­den till­gäng­ligt vat­ten och kan där­i­ge­nom var­na för po­ten­ti­ell tor­ka. På sam­ma sätt ut­strå­lar ste­nar sitt eget in­fra­rö­da fin­gerav­tryck som gör det möj­ligt för geo­lo­ger att iden­ti­fi­e­ra vär­de­ful­la mi­ne­ral- och ol­je­fyn­dig­he­ter.

In­fra­röd da­ta från sa­tel­li­ter är ”fel­fär­gad”, så osyn­ligt ljus från upp till tre våg­läng­der ren­de­ras till en kom­bi­na­tion av syn­ligt rött, grönt och blått.

Det rö­da på bil­den avslöjar de högs­ta mar­kni­vå­er­na av ult­ra­vi­o­lett strål­ning i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.