Vad är en so­le­rup­tion?

Ex­plo­sio­nen kan upp­nå fle­ra mil­jo­ner gra­der …

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

”En so­le­rup­tion är en snabb fri­gö­rel­se av ener­gi i so­lens at­mo­sfär [främst i kro­mo­sfä­ren och ko­ro­nan] som re­sul­te­rar i lo­kal upp­hett­ning av plas­ma till ti­o­tals mil­jo­ner gra­der Celsi­us, ac­ce­le­ra­tion av elektro­ner och pro­to­ner till hög ener­gi, vis­sa nä­ra lju­sets has­tig­het, och att ma­te­ria slung­as ut i rymden”, sä­ger Alex­an­der. ”De elektro­mag­ne­tis­ka stör­ning­ar­na kan ut­gö­ra en po­ten­ti­ell fa­ra för sa­tel­li­ter i om­lopps­ba­na runt jor­den, ast­ro­nau­ter på rymd­pro­me­nad, be­sätt­ning­ar på flyg­far­kos­ter på hög höjd samt för el­nä­ten på jor­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.