Lyx­rad­hus på Sö­der – en po­li­tisk gå­ta

SödermalmDirekt - - Tyck Om! - Med­lem i Na­tur­skydds­för­e­ning­en

Det är en gå­ta att den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten i Stads­hu­set pla­ne­rar att för­stö­ra mil­jön och stads­bil­den med sjut­ton lyx­rad­hus på Lun­da­ga­tan på Sö­der­malm. En hel li­ten skog av träd och bus­kar ska av­ver­kas! Trä­den och ve­ge­ta­tio­nen be­ty­der jät­te­myc­ket för luft­kva­li­te­ten samt mot­ver­kar vär­men vid vär­me­böl­jor.

Det­ta är sär­skilt vik­tigt i ett om­rå­de som hårt be­las­tas av av­ga­ser och bul­ler från Brom­ma­fly­get samt ga­tu­tra­fik. Flyg­bull­ret för­stör bland an­nat all an­vänd­ning av bal­kong­er och al­ta­ner.

Det­ta kan in­te va­ra ett för­slag som stöds av Mil­jö­par­ti­et el­ler Väns­ter­par­ti­et. Men var­för pro­te­ste­rar man in­te och sä­ger nej? Är det ba­ra So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som skö­ter bygg­frå­gor­na? Och är det­ta so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tik? Dej, det bor­de det in­te va­ra. Man und­rar vad det är för un­der­li­ga så kal­la­de so­ci­al­de­mo­kra­ter som styr bakom ku­lis­ser­na.

Jag och fa­mil­jen har all­tid rös­tat på nå­got av de röd­grö­na par­ti­er­na. Är dess­utom med­lem i Na­tur­skydds­för­e­ning­en i Stockholm. Vi bor i en hy­reslä­gen­het en bit ifrån pro­jek­tet och har ing­et bo­stads­rätts­ka­pi­tal att be­va­ka.

Om ett så­dant här mil­jö­för­stö­ran­de pro­jekt drivs ige­nom tap­par vi helt för­tro­en­det för vå­ra par­ti­er och po­li­ti­ker. Med sorg i hjär­tat kom­mer vi då slu­ta rös­ta.

NEJ. De pla­ne­ra­de rad­hu­sen på Sö­der­malm bor­de in­te ge­nom­fö­ras under röd­grön­ro­sa flagg, skri­ver en med­lem i Na­tur­skydds­för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.