Rad­hu­sen – este­tiskt till­skott för vem?

SödermalmDirekt - - Tyck Om! - Bo­en­de på Lun­da­ga­tan

Ar­gu­men­ten för Rad­hus på Lun­da­ga­tan som po­li­ti­ker och ar­ki­tekt­fir­ma fram­hä­ver är att de ut­gör ett este­tiskt till­skott på ga­tan. Jag und­rar för vem des­sa rad­hus blir ett este­tiskt till­skott. Vi som bor på ga­tan, tyc­ker obe­ro­en­de av varand­ra att de lik­nar kre­ma­to­ri­er med si­na skor­ste­nar på ta­ket. Istäl­let för gröns­ka och träd fram­för vå­ra föns­ter kom­mer vi att se des­sa te­gel­mu­rar. De som bor på ned­re Lun­da­ga­tan kom­mer att få en mur ut­an­för si­na föns­ter och blic­ka ut på hus som för tan­kar­na till en väl­digt mörk pe­ri­od av mänsk­lig­he- tens histo­ria. Så det­ta este­tis­ka till­skott an­ses allt­så va­ra este­tiskt av män­ni­skor som in­te be­rörs av byg­get och som slip­per se det.

Idag är vi upp­lys­ta och vet vil­ken oer­hört stor be­ty­del­se gröns­ka och träd har i stä­der. På Lun­da­ga­tan väl­jer po­li­ti­ker, ar­ki­tekt­fir­ma och bygg­bo­lag att ig­no­re­ra det­ta.

För­u­tom det­ta in­ne­bär byg­get av rad­hu­sen en våld­täkt på mil­jön och på ga­tan i öv­rigt. Att trä­den huggs ner och att rad­hu­sen byggs kom­mer öka luft­för­ore­ning­ar­na på ga­tan och de bo­en- des häl­sa ris­ke­ras. En­bart mar­gi­nel­la ök­ning­ar av luft­för­ore­ning­ar har stor be­ty­del­se för ris­ken att drab­bas av hjärt och kärl­sjuk­dom, ast­ma samt can­cer. Även det­ta fak­tum ig­no­re­ras.

Att det en­bart är 13 stads­rad­hus med plats för 16 hus­håll gör det he­la än­nu mer oför­svar­bart. Att för­stö­ra mil­jön, öka luft­för­ore­ning­ar­na och för­säm­ra bo­en­de­mil­jön för cir­ka 800 hus­håll är in­te rim­ligt. Nyt­tan med det­ta pro­jekt över­sti­ger in­te på långa vägar all den ir­re­ver­si­bel ska som det med­för.

TE­GEL­MU­RAR. Sig­na­tu­ren bo­en­de på Lun­da­ga­tan vill in­te se te­gel­mu­rar ut­an­för fönst­ret. ”Istäl­let för gröns­ka och träd fram­för vå­ra­föns­ter ko­mer vi att se des­sa te­gel­mu­rar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.