Lyx­rad­hus som ing­en vill ha

SödermalmDirekt - - Tyck Om! - För­bryl­lad bo­en­de på Lun­da­ga­tan

Pla­ner­na att hug­ga ner na­tur­kvar­te­ret mel­lan öv­re och ned­re Lun­da­ga­tan för att byg­ga lyx­rad­hus är en skan­dal. Rad­hu­sen ska er­bju­da 16 lä­gen­he­ter varav 10 styc­ken på sju rum ock kök. Tre ska ha fem rum och kök och tre ska ha två rum och kök.

Myc­ket ty­der på att det in­te ba­ra är de bo­en­de vid Lun­da­ga­tan som in­te vill ha rad­hus utan att det ock­så kom­mer va­ra svårt att hit­ta kö­pa­re till dem. Pri­ser­na på sto­ra bo­stä­der har vänt nedåt. Över­allt i stan käm­par mäkla­re för att säl­ja dy­ra ob­jekt som ing­en vill ha. Det är bo­stads­brist sam­ti­digt som sta­dens po­li­ti­ker ger grönt ljus för att om­vand­la dyr­bar mark till gi­gan­tis­ka bo­stä­der för de all­ra ri­kas­te.

Ett svi­dan­de ex­em­pel är de nya lyx­lä­gen­he­ter­na i Ha­mam-hu­set på Öst­gö­ta­ga­tan på Sö­der­malm. Av sex­ton lä­gen­he­ter blev ba­ra tre styc­ken sål­da, ens då bygg­her­ren sänkt pri­set med 20 pro­cent. Trots över 500 in­tres­se­an­mäl­ning­ar på ba­ra en helg kom det inga kö­pa­re. Efter den­na ka­ta­strof sköts öv­ri­ga för­sälj­ning­ar på fram­ti­den.

Var­för vill po­li­ti­ker­na byg­ga bo­stä­der som ing­en vill ha, när det sam­ti­digt finns brist på den typ av bo­stä­der det finns be­hov av, det vill sä­ga mind­re bo­stä­der, stu­dent­lä­gen­he­ter och äldre­bo­en­den? Var­för för­säm­ra den so­ci­a­la in­teg­ra­tio­nen och den mil­jö­mäs­si­ga håll­bar­he­ten ge­nom att hug­ga ner ett na­tur­kvar­ter och byg­ga rad­hus på sju rum och kök? Och hur kan det kom­ma sig att det är so­ci­al­de­mo­kra­ter och mil­jö­par­tis­ter som ge­men­samt dri­ver den­na po­li­tik?

Det är yt­terst be­klag­ligt att le­dan­de po­li­ti­ker väg­rar att stå för si­na för­slag. Näs­tan tu­sen män­ni­skor runt Lun­da­ga­tan ha­de skri­vit un­der en pro­test­lis­ta mot pro­jek­tet, en lis­ta som en­ligt över­ens­kom­mel­se skul­le över­läm­nas till stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de, Jan Va­le­skog (S). Men på da­gen för över­läm­ning­en dök in­te Va­le­skog upp. Den sek­re­te­ra­re som tog emot pro­test­lis­tan i hans stäl­le kun­de in­te hel­ler ange nå­got skäl för hans från­va­ro. Att in­te kun­na stå för sin po­li­tik in­för med­bor­gar­na är yt­terst be­klag­ligt och re­spekt­löst.

IL­LUST­RA­TION: UTOPIA/ERIK WAL­LIN AB

LUN­DA­GA­TAN. ”Var­för vill po­li­ti­ker­na byg­ga bo­stä­der som ing­en vill ha, när det sam­ti­digt finns brist på den typ av bo­stä­der det finns be­hov av?”, frå­gar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.