Dj-kol­lek­ti­vet ber in­te om lov: ”Vi ÄR för­änd­ring­en”

Jäm­na­re för­del­ning av kön så­väl som hud­färg bakom dj-bå­sen på Stock­holms klub­bar är Gä­rig­he­ters mål. När de nu fi­rar femår­sju­bi­le­um är de star­ka­re än nå­gon­sin, men värl­den ut­an­för läm­nar fort­fa­ran­de en hel del i öv­rigt att öns­ka.

Södermalmsnytt - - Si­dan 1 - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

GÄ­RIG­HE­TER PÅ­VER­KAR OCH VILL HA ÄND­RING Pa­ri­sa Koh­ne­chi­an, Jas­min Raste­gar och Shewit Tes­fa­ga­bre­al drog 4 500 per­so­ner till Träd­går­den. Nu fi­rar kre­a­ti­va nät­ver­ket Gä­rig­he­ter femår­sju­bi­le­um.

– Jag kän­ner mig tryg­ga­re och säk­ra­re på mig själv tack va­re sam­hö­rig­he­ten med and­ra som mig. Och den sä­ker­he­ten be­hövs där ute, med al­la för­do­mar vi mö­ter som grun­das i ra­sism, sex­ism el­ler för att vi är unga.

Det sä­ger dj:n Shewit Testa­fabre­al. Vi sit­ter på Un­der Bron i Skan­stull. Här ska Gä­rig­he­ter snart fi­ra sin femårs­dag ge­nom att ta över he­la över­vå­ning­en med sin mu­sik.

Men att de nå­gon­sin ens skul­le sät­ta sin fot här ha­de va­rit otänk­bart för­ut.

2012 bör­ja­de­de det klia i Jas­min Raste­gars fing­rar. Hon ha­de bra mu­sik­smak och skul­le va­ra minst li­ka bra hip­hop-dj som nå­gon an­nan – om in­te bätt­re. Dess­utom fanns det up­pen­bar­li­gen ett

be­hov i bran­schen av så­da­na som just hen­ne: ra­si­fi­e­ra­de kvin­nor. Ute på klub­bar­na såg hon ute­slu­tan­de män el­ler vi­ta kvin­nor bakom skiv­spe­lar­na.

”Får igen gång­er tu­sen”

Ge­nom en Whatsapp-grupp för­sök­te Jas­min pep­pa vän­ner att ha­ka på. Re­sul­ta­tet: dj- kol­lek­ti­vet Gä­rig­he­ter. Med åren har de ex­pan­de­rat sitt fält, och job­bar nu bre­da­re för en jäm­ställd kul­turscen, vil­ket gett ring­ar på vatt­net i bland an­nat Mal­mö och Gö­te­borg.

– Det finns en av­sak­nad av rum för mig och så­da­na som mig, och där­för ock­så en öns­kan om till­hö­rig­het och att bli hörd. Det får vi igen gång­er tu­sen när vi nu träf­far folk som är så gla­da att vi finns och vill va­ra med. Det är ma­giskt, sä­ger Jas­min.

Men me­dan grup­pen gjort stora fram­steg, har om­värl­den in­te ha­kat på i sam­ma takt. Trots att de dj:at i fem år får de fort­fa­ran­de hö­ra av man­li­ga dj:s att de ska “vi­sa dem hur det går till”, be­rät­tar Pa­ri­sa Koh­ne­chi­an.

Shewit, som dj: ar var­je helg, är of­tast en­sam tjej bland grab­bar­na. Och på många klub­bar i stan har ar­ran­gö­rer­na fort­fa­ran­de en för­lju­gen idé om att hip­hop = stök och bråk, sä­ger de.

– På vil­ken Stu­re­planskrog som helst blir det fyl­le­slags­mål, det har ing­et med mu­si­ken el­ler vil­ka som lyss­nar på den att gö­ra. Man an­vän­der det som en ur­säkt för att hål­la per­so­ner som oss bor­ta, sä­ger Pa­ri­sa.

– Hos oss är al­la väl­kom­na, obe­ro­en­de klä­der el­ler et­ni­ci­tet, någon­ting jag in­te nöd­vän­digt­vis upp­le­ver när jag själv går ut, sä­ger Shewit.

Men att Gä­rig­he­ter mås­te bä­ra oket att för­änd­ra kul­tu­ren på stans al­la klub­bar har de släppt.

– Det är många stäl­len där vi in­te vill va­ra, ef­tersom vi vet att det är vid­ri­ga klubb­che­fer som har mak­ten och som får fort­sät­ta ha den, trots allt som kom­mit fram i sam­band med me­too, sä­ger Pa­ri­sa.

Byg­ger för fram­ti­den

Träd­går­den var ett stäl­le som de själ­va in­te alls vil­le gå ut på, ef­tersom det in­te var at­trak­tivt för dem el­ler nå­gon de kän­ner, va­re sig i mu­sik el­ler kli­en­tel.

– Skill­na­den här är att man lyss­nat och ta­git tag i pro­ble­men. Och när vi har krävt, in­te fått, för vi får ald­rig någon­ting ut­an att krä­va, att få gö­ra stäl­let till vårt när vi spe­lar så har det bli­vit suc­cé, sä­ger Pa­ri­sa.

Ett av Gä­rig­he­ters mål är att byg­ga bro­ar för fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner. När de får frå­gan om de in­te kän­ner hopp­lös­het för att för­änd­ring­en går så lång­samt, sva­rar Jas­mi­na snabbt.

– Så­här, hos oss finns hopp, styr­ka, stöd, allt det. Hos oss är det bra. Men sam­häl­let är in­te gjort för oss. Jag tror att vi är nog. Vi är för­änd­ring­en.

FO­TO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

”SPE­LA NÅT AN­NAT”. Pa­ri­sa Koh­ne­chi­an be­rät­tar att de bli­vit om­bed­da att spe­la Justin Bie­ber för att klub­bar vill se ett an­nat kli­en­tel på dans­gol­vet.

IN­SPI­RE­RAR. Pa­ri­sa Koh­ne­chi­an, Jas­min Raste­gar och Shewit Tes­fa­ga­bre­al drog 4500 pers när de tog över Träd­går­den i som­ras. Tu­sen per­so­ner fler än en ”van­lig” kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.