Sko­la slängs ut från Mün­chen­bryg­ge­ri­et

Södermalmsnytt - - Södermalmsnytt -

ESS-gym­na­si­ets 300 ele­ver får in­te läng­re va­ra kvar i Mün­chen­bryg­ge­ri­et. Av­ta­let med hy­res­vär­den AFA Fas­tig­he­ter sträc­ker sig till 2021 men av­bryts nu i för­tid. Anledningen är de kla­go­mål kring ele­ver­nas be­te­en­de som kom­mit in till ut­bild­nings­för­valt­ning­en, rap­por­te­rar Da­gens Nyheter.

– Se­nast gäl­ler det att ele­ver på sko­lan har kas­tat gaff­lar mot en stä­da­re. Ti­di­ga­re gäll­de det att man har skju­tit en ra­ket in­om­hus, sä­ger Pe­ter Lyth, gym­na­si­e­di­rek­tör i Stock­holms stad till DN.

ESS-gym­na­si­et är en sko­la med många ele­ver med sär­skil­da be­hov. Hälf­ten flyt­tar nu till ESS-gym­na­si­ets lo­ka­ler i Lil­je­hol­men. Den and­ra hal­van kom­mer att flyt­tas un­der vå­ren, men det är än­nu in­te klart till vil­ken lo­kal.

FO­TO: MOSTPHOTOS

STÖK. 300 ele­ver tving­as läm­na Mün­chen­bryg­ge­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.