Kal­lar Mil­jö­par­ti­et för svi­ka­re

Södermalmsnytt - - Södermalmsnytt - Andreas Jen­nische Li­sa Halldén | Per Brandt

så su­gen på att bli bor­gar­råd att han är be­redd att ”säl­ja ut he­la väl­fär­den”.

– För oss känns det själv­klart surt att me­dan vi gjort ett suc­céval så är det än­då va­lets två sto­ra för­lo­ra­re, M och MP, som ska be­stäm­ma. Men vi är mer än re­do att nu gå ut i sten­hård op­po­si­tion, sä­ger Clara Lind­blom.

”Hår­dast mot kvin­nor”

Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tivs Sis­se­la Nord­ling Blan­co för­lo­rar i och med makt­skif­tet an­sva­ret Vi är ett unikt par­ti och Stock­holms störs­ta par­ti. Vi ska vi­sa att det vo­re bätt­re om vi styr­de Stock­holm. för mänsk­li­ga rät­tig­hets­ar­be­tet i sta­den.

– Vi har i fy­ra år dri­vit en po­li­tik för att bry­ta seg­re­ga­tio­nen, stär­ka väl­fär­den och byg­ga ut all­män­nyt­tan. Nu vän­tar fy­ra år av ut­för­sälj­ning­ar och pri­va­ti­se­ring­ar. Det här kom­mer att slå hår­dast mot kvin­nor och barn, sä­ger Sis­se­la Nord­ling Blan­co.

Jan Va­le­skog (S) av­gå­en­de stads­bygg­nads­bor­gar­råd, an­ser att be­ske­det om nya om­bild­ning­ar är myc­ket oro­an­de och att en så­dan po­li­tik le­der till ”dra­ma­tiskt mins­kat bo­stads­byg­gan­de” och splitt­ring mel­lan gran­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.