Någ­ra av de grön­blå­as löf­ten för man­dat­pe­ri­o­den

Södermalmsnytt - - Södermalmsnytt -

10 000 kli­mats­mar­ta bo­stä­der ska byg­gas per år fram till 2025. De­lar av träd­gårds­stä­der­na ska be­va­ras. En plan för över­däck­ning ska tas fram. En ned­gräv­ning av Central­bron ska ut­re­das. 1,5 mil­jard till ökad fram­kom­lig­het. Gå­ga­tor­na ska fort­sät­ta att bli fler. An­tal laddstol­par ska ut­ö­kas. Möj­lig­he­ten att ska­pa en ut­släpps­fri in­nerstad till 2030 ska ut­re­das. Ett mer ak­tivt skol­val ska in­fö­ras. En sats­ning på so­ci­al­sek­re­te­rar­na ut­lo­vas. Det upp­sö­kan­de ar­be­tet ska stär­kas, lik­som ar­be­tet mot he­ders­för­tryck. En in­teg­ra­tions­pakt med nä­rings­li­vet ska ut­for­mas, för att snab­ba­re ge ny­an­län­da jobb. Bib­li­o­te­ken ska få ut­ö­ka­de öp­pet­ti­der. Fri en­tré till sta­dens musé­er be­hålls. Bo­en­de­ga­ran­ti för al­la över 85 år ska in­fö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.