Hyll­nings­fest för åter­vin­ning

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Lör­dag 24 no­vem­ber ska åter­vun­na klä­der och pry­lar äras med en hyll­nings­fest på Scan­dic Mal­men vid Me­dis. Det är tjäns­ten Sell­py, där män­ni­skor kan läg­ga upp si­na an­vän­da sa­ker till för­sälj­ning, som ar­ran­ge­rar da­gen till­sam­mans med bland and­ra Tra­de­ra, Hygg­lo och UsedBy.

Må­let är att in­spi­re­ra till en mer håll­bar var­dag, ge­nom in­spi­re­ran­de ta­la­re, er­bju­dan­den och håll­ba­ra jul­klapp­stips.

”Da­gen ef­ter Black Fri­day och in­för jul­het­sen känns det­ta te­mat ex­tra ak­tu­ellt och nå­got att ska­pa in­tres­sant di­a­log kring” skri­ver Sell­py. Eve­ne­mang­et på­går mel­lan 13.00 och 17.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.