Fle­ra po­li­sin­gri­pan­den i AIK–Djur­går­den-der­byt

Södermalmsnytt - - Södermalm - Cla­rence Fren­ker

Det var i sön­dags som der­byt mel­lan Djur­går­den och AIK spe­la­des på Te­le 2 are­na. Re­dan in­nan mat­chen var det oro runt Med­bor­gar­plat­sen då AIK-sup­port­rar sam­la­des. Höga smäl­lar till följd av bang­ers eka­de i om­rå­det, vil­ket fick fle­ra bo­en­de och för­bi­pas­se­ran­de att re­a­ge­ra.

– Med 99,9 pro­cent sä­ker­het hand­la­de det om bang­ers, sä­ger Lars By­ström vid Stock­holmspo­li­sen.

”Mind­re stök än van­ligt”

Men när to­ta­la in­sat­sen sam­man­fat­tas upp­ges den ha va­rit som för­vän­tat.

– En­ligt min be­döm­ning var det nå­got mind­re stök än vid van­li­ga der­byn. Det var ingen­ting som hän­de ut­ö­ver det van­li­ga, sä­ger Lars By­ström vid Stock­holmspo­li­sen.

In­nan mat­chen av­lägs­na­des åt­ta per­so­ner från Slakt­hus­om­rå­det för att för­hind­ra sam­man­drabb­ning­ar mel­lan sup­por­ter­fa­lang­er.

Yt­ter­li­ga­re 45 per­so­ner av­lägs­na­des vid ett våld­samt upp­lopp vid are­nan in­nan match och i sam­band med det greps en per­son för våld­samt mot­stånd. Per­so­nen är även miss­tänkt för brott mot la­gen om brand­far­li­ga och ex­plo­si­va va­ror ef­ter att ha på­träf­fats med py­ro­tek­nik.

Våld­samt upp­lopp

Yt­ter­li­ga­re två per­so­ner greps ef­ter mat­chen i sam­band med ett våld­samt upp­lopp vid are­nan.

Det har ock­så upp­rät­tats an­mäl­ning­ar om brott mot ord­nings­la­gen ef­ter att ben­ga­ler an­vän­des in­ne på are­nan. Se­na­re un­der kväl­len stop­pa­de po­li­sen även ett stör­re sup­por­ter­säll­skap på Bon­de­ga­tan som skul­le till en re­stau­rang i om­rå­det.

Un­der da­gen om­hän­der­togs även en min­derå­rig för ringa nar­ko­ti­kabrott och yt­ter­li­ga­re två per­so­ner om­hän­der­togs för fyl­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.