Kri­ti­se­rad par­ke­rings­re­form görs om

Södermalmsnytt - - Södermalm - Per Brandt

Sänk­ta p-av­gif­ter för mo­tor­cyklar och rö­rel­se­hind­ra­de. Enkla­re reg­ler. Nu görs de­lar av sta­dens par­ke­rings­re­form om.

När den för­ra röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten klub­ba­de ige­nom och rul­la­de ut sta­dens nya par­ke­rings­re­form, med bland an­nat höj­da och ut­ö­ka­de p-av­gif­ter var kri­ti­ken stor från al­li­ans­par­ti­er­na, nå­got vår en­kät in­för va­let tyd­ligt vi­sa­de. Bland an­nat hand­la­de kri­ti­ken om höj­da av­gif­ter för mo­tor­cyklar och till­stånd för rö­rel­se­hind­ra­de.

Nu tving­as Mil­jö­par­ti­et bac­ka – reg­ler­na ska änd­ras.

Bland an­nat ska av­gif­ten för mo­tor­cyklar och mo­ped­klass 1 ska sän­kas, en­ligt tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

– Jag har tyckt att den av­gift som vi an­tog är rim­lig, men ser inga pro­blem i att ju­ste­ra mc-av­gif­ter­na, sä­ger han.

En­ligt Helldén ska ”he­la mc-frå­gan” ses över på sam­ma gång. Bland an­nat för att un­der­lät­ta reg­ler­na. I dags­lä­get får de som har bo­en­de­par­ke­ring för mo­tor­cy­kel till ex­em­pel in­te stå på mc-ru­tor­na, som en­bart är för till­fäl­li­ga be­sök, ut­an ska par­ke­ra på van­li­ga par­ke­rings­plat­ser­na. Det har ska­pat för­vir­ring och ir­ri­ta­tion.

Krist­de­mo­kra­ter­na, ett av par­ti­er­na som kri­ti­se­rat de nya par­ke­rings­reg­ler­na hårt, är nöj­da. En­ligt Mic­ke Va­li­er (KD), tra­fik­po­li­tisk ta­les­per­son, ska de grön­blå nu dis­ku­te­ra änd­ring­ar­na mer i de­talj.

– Jag är op­ti­mis­tisk. Vi är över­ens om det här men se­dan är det en för­hand­lings­frå­ga kring vad som är en rim­lig av­gift, sä­ger han.

En­ligt den grön­blåa ma­jo­ri­te­ten ska även kost­na­den för p-till­stån­den för rö­rel­se­hind­ra­de hal­ve­ras. Men nå­gon sänk­ning av av­gif­ten för bi­lar el­ler änd­ring av ti­der­na ver­kar in­te va­ra på ta­pe­ten nu.

– Vi ska gå ige­nom al­la frå­gor grund­ligt. Själv­klart kan det bli för­änd­ring­ar åt oli­ka håll, men det är ing­et vi avi­se­rar i dags­lä­get. Än så länge fun­ge­rar par­ke­rings­re­for­men väl och är upp­skat­tad, in­te av al­la men av de som sö­ker par­ke­ring, sä­ger Da­ni­el Helldén.

ÄND­RAS. P-av­gif­ter­na för mc och mo­ped klass 1 ska sän­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.