Rei­mers­hol­me sö­ker ef­ter Ci­ci

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Elin Jonsson 073-600 69 03 elin.jonsson@di­rekt­press.se

He­la Rei­mers­hol­me är en­ga­ge­ra­de i sö­kan­det ef­ter katten Ci­ci som för­svann när blix­ten slog ner i au­gusti. Äga­ren Lage är för­tviv­lad och kan in­te so­va.

Den 2 au­gusti låg Ci­ci och vi­la­de i sof­fan när ett ovä­der drog in över Rei­mers­hol­me. När blix­ten slog ner blev hon så rädd att hon sprang ut ge­nom den öpp­na al­tan­dör­ren. Se­dan dess har hon in­te synts till.

– Jag har all­tid al­tan­dör­ren öp­pen så att hon kan springa ut och in – så hon är van att va­ra ute, sä­ger Lage Andre­as­son, Ci­cis äga­re.

Gran­nar hjäl­per till

Han är 88 år, går med rul­la­tor och har svårt att leta ef­ter sin katt ut­an hjälp. Lage bor på se­ni­or­bo­en­det på Rei­mer­sud­de och där har även kat­täls­ka­ren Inga Blom­mé sin lä­gen­het.

– Jag såg att Lage satt upp en lapp på an­slags­tav­lan om att hans kä­ra katt Ci­ci var bor­ta. Då jag vet att han är gam­mal och har svårt att leta själv kän­de jag att jag som gran­ne vil­le hjäl­pa till i sö­kan­det, sä­ger Inga Blom­mé.

Inga som själv har en katt sat­te upp lap­par i om­rå­det. På lap­par­na ef­ter­ly­ser hon Ci­ci och ber bo­en­de på Rei­mers hö­ra av sig om de sett katten. Många hör­de av sig men ing­et av tip­sen led­de till Ci­ci.

– När gran­nar­na här i hu­set frå­gar mig hur det går i sö­kan­det så är jag tvung­en att sä­ga att jag ing­et vet. Jag är för­tviv­lad och har knapp so­vit alls un­der de här vec­kor­na, sä­ger Lage Andre­as­son.

Många en­ga­ge­rar sig

Inga Blom­més lap­par har dock sett till att många på Rei­mers nu är en­ga­ge­ra­de i sö­kan­det. Fas­tig­hets­skö­ta­re, träd­gårds­mäs­ta­re, för­sko­le­barn och gran­nar vill nu ve­ta vad som hänt med Ci­ci och öns­kar att hon får kom­ma hem sna­rast.

– Ef­tersom att hon va­rit bor­ta så länge nu hop­pas vi på att det är nå­gon som tror att Ci­ci sak­nar äga­re och då tar hand om hen­ne, sä­ger Anna San­dén.

Anna San­dén, som ock­så är en i katt­le­tar­gäng­et, be­rät­tar att hon fick tag i Inga Blom­mé via lap­par­na som be­rör­de hen­ne och många and­ra på Rei­mers.

– Jag har själv haft tre kat­ter så jag vet verk­li­gen hur ont det gör när ens katt för­svin­ner. Vi har va­rit ute på kväl­lar­na ef­ter job­bet och le­tat ef­ter hen­ne. Vi har gått om­kring i mörk­ret med fick­lam­por i snå­rig ter­räng, sä­ger Anna San­dén.

500 kro­nor i hit­te­lön

Hon be­rät­tar att de även va­rit ne­re vid för­sko­lan och kol­lat med per­so­na­len och bar­nen om de sett Ci­ci.

– Vi be­rät­ta­de för bar­nen att hit­te­lö­nen är på 500 kro­nor. Men ung­ar­na vil­le in­te ha någ­ra peng­ar. De vill ba­ra att Ci­ci ska kom­ma hem, sä­ger Anna San­dén.

– Jag är så otro­ligt tack­sam över al­la som hjäl­per mig att leta ef­ter mitt lil­la katt­skräl­le. Det är så fint att många bryr sig och det vo­re ett mi­ra­kel om hon fick kom­ma hem, sä­ger Lage Andre­as­son.

Jag är så otro­ligt tack­sam över al­la som hjäl­per mig att leta ef­ter mitt lil­la katt­skräl­le.

KATTLETARNA. Anna San­dén, Lage Andre­as­son och Inga Blom­mé ber all­män­he­ten om hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.