Quiz: Stans kro­gar från förr

Tänk vad många fi­na Stock­holms­re­stau­rang­er som gått i gra­ven ge­nom åren. Hur många av de här kän­ner du till?

Södermalmsnytt - - Sidan 1 - Quiz: Andre­as Jen­nische

1 EN SÖDERKLASSIKER Fo­to­gra­fi ta­get nå­gon gång mel­lan 1915 och 1931. Bär sam­ma namn än i dag. Vil­ket? 1. Tra­nan X. Pe­li­kan 2. Ox­en

2 NOR­RA BANTORGET Låg i en bygg­nad som bar sam­ma namn som kro­gen. Vad het­te den? Bil­den är från 1955. 1. Cy­lin­dern X. Ko­lings­borg 2. Ro­tun­dan

3 GAM­LA STAN En hi­sto­risk re­stau­rang fo­to­gra­fe­rad på 1920-ta­let. Vad he­ter den? 1. Den gyl­de­ne fre­den X. Le­jo­net och björ­nen 2. Svär­dets klinga sma­kar sött

4 I CI­TY Vi får hop­pas att sam­man­koms­ten på re­stau­rang Gil­let var trev­li­ga­re än vad bil­den från förs­ta de­len av 1900-ta­let vi­sar. Var låg den? 1. Norr­malm­storg X. Kungs­träd­går­den 2. Brun­ke­bergstorg

5 PAMPIGT Bild från 1955. Lo­ka­len finns kvar men in­te re­stau­rang­en. Var låg den? 1. Brom­ma flyg­plats X. Fri­ham­nen 2. Cen­tral­sta­tio­nen

6 IN­TE DEN I GÖ­TE­BORG Vis­sa kans­ke för­knip­par re­stau­rang Ron­do med Li­se­berg i Gö­te­borg. Men år 1963 låg en krog med sam­ma namn på... 1. Fle­ming­ga­tan, Kungs­hol­men X. Karl­bergs­vä­gen, Va­sas­tan 2. Göt­ga­tan, Sö­der­malm

7 ETT SMEKNAMN En rik­tig krog­klas­si­ker. Den här bil­den är från 1950 men drygt 20 år se­na­re var stäl­let he­ta­re än nå­gon­sin. Vad kal­la­des kro­gen i folk­mun? 1. Kung­ens X. Vic­kan 2. Bak­fic­kan

8 SÖDERKROG MED FRUKTIGT NAMN Ett stäl­le som in­te läng­re finns. Fo­to­gra­fe­rat 1966. Vad het­te kro­gen? Och var låg den? 1. Smult­ron­stäl­let, Horns­ga­tan X. Äpplet, Ring­vä­gen 2. Dru­van, Göt­ga­tan

9 EX­I­STE­RAR FORT­FA­RAN­DE En krog som stått pall för histo­ri­ens vin­dar. Fo­to­gra­fi­er är från 1967. Vad he­ter stäl­let? 1. Stu­re­hof X. Ro­sen­hof 2. Grand Hotêl

10 VID PARK 1943. Stock­hol­ma­re nju­ter på ter­ras­sen med ut­sikt över den nå­got ano­ny­ma par­ken. Vil­ken re­stau­rang? 1. Cir­kus X. Berns 2. Na­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.