Just D-pro­fi­len vill räd­da pen­del­båt 85 med en låt

Södermalmsnytt - - Södermalm - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

En nam­nin­sam­ling – och en spril­lans ny kamplåt. Kam­pen för att räd­da Rid­dar­fjärds­lin­jen fort­sät­ter.

Pen­del­bå­ten över Rid­dar­fjär­den, lin­je 85, ska läg­gas ner ef­ter års­skif­tet trots att allt fler åker med lin­jen. Det har fått ett nät­verk av re­se­nä­rer att ta upp kam­pen för att räd­da kvar pen­del­bå­ten.

De har nu sta­tistik som vi­sar på ökat re­san­de och star­tat en nam­nin­sam­ling för att över­ty­ga po­li­ti­ker­na om att änd­ra sig.

Nu får de yt­ter­li­ga­re stöd av ar­tis­ten Wil­le Cra­fo­ord, och Gro­te­sco-med­lem­men Li­nus Eklund Adolp­h­son ge­nom en ny­släppt kamplåt ”Räd­da lin­je 85”.

Till­sam­mans dri­ver de pro­jek­tet ”Vå­ra dröm­mars stad”, med podcast, Instagram och Fa­ce­book-kon­to, om ”Stock­holm i histo­ri­en”.

– Jag har för­stå­el­se för om man läg­ger ner om ing­en åker, men nu har folk bör­jat gö­ra det. I sam­ma se­kund som de läg­ger ner uppnår man må­let med rå­ge. Det mås­te man ta hän­syn till, i syn­ner­het nu när det är li­te re­gim­skif­te bland de som be­stäm­mer så har de en möj­lig­het att vi­sa hur skö­na och flex­ib­la dom är, sä­ger Sö­der­bon Wil­le Cra­fo­ord.

Må­let med lå­ten är först och främst att in­for­me­ra om att lin­jen finns, en­ligt Wil­le Cra­fo­ord.

Istäl­let för att läg­ga ner lin­jen bor­de håll­plat­ser­nas lä­gen ses över, kopp­las ihop med bus­sar och bli fler, me­nar de. Trots po­li­ti­ker­nas nej har de in­te gett upp.

– Det vik­ti­ga är att fler vak­nar och ro­par högt. Det här är bör­jan på nå­got stör­re, att få mer kol­lek­tiv­tra­fik via båt. Vårt näs­ta steg är att vi krä­ver att Ma­ri­a­his­sen öpp­nar igen, det skul­le ge en fin ac­cess ner till bå­ten, sä­ger Wil­le Cra­fo­ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.