I stäl­let för fartgupp för cy­klis­ter på Sö­der

Södermalmsnytt - - Tyck Om! - Pa­trik

Visst är Stock­holmspo­li­sens gu­da­be­nå­da­de am­bi­tio­ner att ska­pa ord­ning och re­da i den stock­holms­ka tra­fik­si­tu­a­tion väl­lov­lig, men hur är det med de tan­ke­mäs­si­ga fartgup­pen i den eg­na or­ga­ni­sa­tio­nen, kan man und­ra ef­ter po­li­sens me­di­alt torg­för­da upp­fatt­ning att sta­den bor­de byg­ga fartgupp för (el­ler kans­ke mot) cy­klis­ter.

Dy­li­ka men­ta­la fartgupp skul­le kans­ke kun­na få den sö­der­malmska yst­ra po­lis­or­ga­ni­sa­tio­nen som dund­rar över dom i full fart i jak­ten på lag­bry­tan­de cy­klis­ter att ta sig en fun­de­ra­re kring om det in­te vo­re lämp­ligt att ja­ga bil­bur­na fart­syn­da­re på Sö­der­malms al­la 30-sträc­kor. I stäl­let. Tips till Sö­der­malmspo­li­sen: Folkun­ga­ga­tan är 30-skyl­tad. Till ex­em­pel. Och där är det in­te en cy­klist ef­tersom man cyklar med ris­ken för det eg­na li­vet. Men väl en mas­sa bi­lar. Var­så­go­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.